Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 64 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 64 - Strona 2

Strona 2 z 2
ustala się na poziomie 677 855 EUR. 2. Wkład finansowy Wspólnoty do Funduszu Powierniczego ustala się na maksymalnym poziomie 8 000 000 EUR przez okres czterech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 3. Pierwsza rata kwoty wymienionej w ust. 2 na rok 2009 zostaje ustalona na podstawie: a) salda określonego w ust. 1; b) wkładu Wspólnoty w wysokości niezbędnej do zebrania całkowitej kwoty Funduszu Powierniczego o równowartości 2 000 000 EUR w dolarach amerykańskich. 4. Wydatki poniesione przez Fundusz Powierniczy w latach 2009, 2010, 2011 i 2012 zostają uzupełnione poprzez coroczny wkład Wspólnoty płatny odpowiednio w 2010, 2011, 2012 i 2013 r. Jednakże płatność tego wkładu będzie zależna od istniejących dostępnych środków w budżecie Wspól­ noty. 5. Coroczny wkład Wspólnoty przewidziany w ust. 4 jest ustalany w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy (EKZP) na coroczną sesję Komitetu Wykonawczego lub na zwoływane dwa razy w roku sesje generalne EKZP, uzupełnione szczegó­ łową dokumentacją zgodną z zasadami Organizacji ds. Wyży­ wienia i Rolnictwa (FAO). Artykuł 2

(9)

Wspólnota i Organizacja Narodów Zjednoczonych podpisały w dniu 29 kwietnia 2003 r. finansową i administracyjną umowę ramową, która stworzyła sprzy­ jające warunki dla podpisanej w dniu 17 lipca 2003 r. umowy między Komisją Wspólnot Europejskich i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

(10)

Zgodnie z decyzją Komisji 2005/436/WE z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szcze­ gólnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy (1) Komisja zawarła „Umowę wykonawczą MTF/INT/ 003/EEC911100 (TFEU970089129) w sprawie stałych działań przeprowadzanych przez utworzoną w ramach FAO Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy finansowanych przez WE”, która została podpisana dnia 1 września 2005 r. i była realizowana od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

(11)

Wskazane jest odnowienie tej umowy wykonawczej i ustalenie wkładu Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG.

(12)

Biorąc pod uwagę kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r., wskazane jest, by wkład Wspólnoty ustalić na maksymalnym poziomie 8 000 000 EUR przez okres czterech lat. Budżet Funduszu Powierniczego na rok 2009 powinien zostać ustalony na podstawie końco­ wego salda jego funduszy w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz wkładu Wspólnoty w wysokości niezbędnej do zebrania całkowitej kwoty o równowartości 2 000 000 EUR w dolarach amerykańskich. Następnie wydatki powinny być uzupełniane corocznymi transfe­ rami.

1. Umowa wykonawcza w sprawie wykorzystania i działania Funduszu Powierniczego zostaje zawarta pomiędzy Komisją i FAO na okres czterech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. 2. Funduszem Powierniczym zarządzają wspólnie Komisja i EKZP, zgodnie z umową wykonawczą, o której mowa w ust. 1.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, s. 26.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 64 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 7 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.