Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 64

Strona 1 z 2
L 164/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą (2009/492/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 13, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

późniejszym czasie fundusz został podzielony na Fundusz Powierniczy 911100MTF/003/EWG wspierany przez te kraje członkowskie, które w tym samym czasie były państwami członkowskimi Wspólnoty, i Fundusz Powierniczy 909700MTF/004/MUL wspierany przez kraje członkowskie EKZP, które w tamtym czasie nie były lub wciąż nie są państwami członkowskimi Wspól­ noty. W art. 4 dyrektywy Rady 90/423/EWG (2) przewidziano zaprzestanie profilaktycznych szczepień przeciw pryszczycy na terenie Wspólnoty w 1991 r. W dyrektywie Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy (3) ponownie potwierdzono zakaz szczepień profilaktycznych, przedłużając jednocześnie możliwość przeprowadzenia szczepień interwencyjnych przeciw pryszczycy. Liczne przypadki wystąpienia ognisk pryszczycy odnoto­ wane od 1992 r. zwłaszcza na obszarach Wspólnoty sąsiadujących z państwami trzecimi, gdzie choroba ta występowała endemicznie, oraz duże epidemie w niektórych państwach członkowskich w 2001 r. wymagają zwiększenia poziomu świadomości i gotowości w odniesieniu do pryszczycy, a także międzynarodowej współpracy. Ponadto w krajach trzecich sąsiadujących z państwami członkowskimi w ciągu ostatnich lat odnotowano ogniska, a w niektórych przypadkach ostre epidemie choroby, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia podatnych na chorobę zwierząt gospodarskich we Wspólnocie.

W decyzji 90/424/EWG ustanowiono procedurę regulu­ jącą wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specy­ ficzne środki weterynaryjne. Środki te obejmują kampanię przeciw pryszczycy. W decyzji tej przewi­ dziano, że każdy środek, o którego przyjęciu zdecyduje Wspólnota w celu wspomożenia kampanii przeciw pryszczycy poza Wspólnotą, w szczególności mając na uwadze ochronę obszarów zagrożonych w obrębie Wspólnoty, może otrzymać wsparcie finansowe Wspól­ noty. W kontekście dużych epidemii pryszczycy w późnych latach pięćdziesiątych zarówno we Wspólnocie, jak i w krajach sąsiadujących, została utworzona Europejska Komisja ds. Zwalczania Pryszczycy (EKZP) przy Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W latach sześćdziesiątych, z powodu zwiększonego zagrożenia wprowadzeniem do Europy egzotycznych szczepów pryszczycy, państwa członkowskie EKZP zostały wezwane do ustanowienia Funduszu Powierni­ czego z przeznaczeniem na środki stosowane w stanach zagrożenia, które miały być wykorzystane na Bałkanach, głównym kanale wprowadzenia choroby. W

(5)

(6)

(2)

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 13. (3) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1.

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/65

(8)

Biorąc pod uwagę pojawienie się nowych topotypów wirusa i regionalnego pogorszenia się środków kontroli, Wspólnota, współpracując ściśle z EKZP oraz korzystając z Funduszu Powierniczego 911100MTF/003/EWG, wspierała szczepienia interwencyjne w Turcji i na Zakau­ kaziu.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Saldo Funduszu Powierniczego 911100MTF/INT/ 003/EWG (TFEU 970089129) („Fundusz Powierniczy”) na dzień 31 grudnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 7 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.