Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 11

Strona 11 z 22

(*) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 42.

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/19

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

24. Monometylo-tetrachloro-difenylometan Nazwa handlowa: Ugilec 141 Nr CAS 76253-60-6

1. Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach. Wyrobów zawierających tę substancję nie wprowadza się do obrotu. 2. W drodze odstępstwa pkt 1 nie stosuje się: a) w przypadku urządzeń i maszyn już znajdujących się w użytku w dniu 18 czerwca 1994 r. do chwili wycofania tych urządzeń i maszyn z użytku; b) w przypadku konserwacji urządzeń i maszyn już znajdujących się w użytku w danym państwie członkowskim w dniu 18 czerwca 1994 r. Do celów lit. a) państwa członkowskie mogą jednak, ze względu na ochronę zdrowia człowieka i ochronę środowiska naturalnego, zabronić na swoim terytorium stosowania takich urządzeń i maszyn przed ich wycofaniem z użytku.

25. Monometylo-dichlorodifenylometan Nazwa handlowa: Ugilec 121 Ugilec 21 26. Monometylo-dibromodifenylometan – mieszanina izomerów Nazwa handlowa: DBBT Nr CAS 99688-47-8 27. Nikiel Nr CAS 7440-02-0 Nr WE 231-111-4 i jego związki

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach. Wyrobów zawierających tę substancję nie wprowadza się do obrotu. Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach. Wyrobów zawierających tę substancję nie wprowadza się do obrotu.

1. Nie jest stosowany: a) w żadnych sztyftach, które są wkładane do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego, chyba że stopień uwal­ niania się niklu z tych sztyftów nie przekracza 0,2 μg/cm2 na tydzień (limit migracji); b) w wyrobach, które są przeznaczone do i długotrwałego kontaktu ze skórą, takich jak: — kolczyki, — naszyjniki, bransoletki i łańcuszki, obrączki, pierścienie, — koperty, bransoletki i zapięcia zegarków, — guziki na nitach, sprzączki, nity, zamki błyskawiczne i metalowe odznaki, o ile wykorzystywane są w odzieży, jeżeli stopień uwalniania się niklu z części tych produktów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą jest wyższy od 0,5 μg/cm2 na tydzień; c) w wyrobach, o których mowa w lit. b), które są pokryte materiałem innym niż nikiel, chyba że pokrycie to jest wystarczające dla zapew­ nienia, że stopień uwalniania niklu z części tych wyrobów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą nie przekracza 0,5 μg/cm2 na tydzień podczas co najmniej dwuletniego okresu normalnego użytkowania wyrobu. 2. Wyroby, o których mowa w pkt 1, nie są wprowadzane do obrotu, chyba że odpowiadają one wymaganiom określonym w tym ustępie. 3. Jako metody badań służące do wykazania zgodności wyrobów z przepisami pkt 1 i 2 stosowane są normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). bezpośredniego

L 164/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

28. Substancje, które są wymienione w części 3 załącznika VI do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B (tabela 3.1) lub rakotwórcze kategorii 1 lub 2 (tabela 3.2): — rakotwórcze kategorii 1A (tabela 3.1)/rakotwórcze kategorii 1 (tabela 3.2) wymienione w dodatku 1, — rakotwórcze kategorii 1B (tabela 3.1)/rakotwórcze kategorii 2 (tabela 3.2) wymienione w dodatku 2. 29. Następujące substancje, które są wymienione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako mutagenne dla komórek rozrodczych kategorii 1A lub 1B (tabela 3.1) lub mutagenne kategorii 1 lub 2 (tabela 3.2): — mutagenne kategorii 1A (tabela 3.1)/mutagenne kategorii 1 (tabela 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.