Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 14

Strona 14 z 22

1. Nie są stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w przypadku gdy dozowniki te prze­ znaczone są do powszechnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak: — metaliczne nabłyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celów dekoracyjnych, — sztuczny śnieg i szron, — poduszki »wydające specyficzne odgłosy«, — serpentyny w aerozolu, — sztuczne ekskrementy, — rogi do zabaw, — płatki i pianki ozdobne, — sztuczne pajęczyny, — cuchnące bomby. 2. Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji, przed wprowadze­ niem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania dozowników aerozoli, o których mowa powyżej, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści: »Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego«. 3. W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie mają zastosowania do dozow­ ników aerozolowych określonych w art. 8 ust. 1a dyrektywy Rady 75/324/EWG. (**). 4. Dozowniki aerozolowe, o których mowa w pkt 1 i 2, nie są dopuszczane do obrotu, jeśli nie spełniają wskazanych wymogów. _____________

(**) Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 40.

41. Heksachloroetan Nr CAS 67-72-1 Nr WE 200-666-4

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub w mieszaninach przeznaczonych do produkcji lub przetwarzania metali nieżelaznych.

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/23

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

42. Chloroalkany C10-C13 (krótkołańcu­ chowe chlorowane parafiny) (SCCP) Nr WE 287-476-5 Nr CAS 85535-84-8

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancje lub składniki innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniach więk­ szych niż 1 % masowo, w przypadku gdy dana substancja lub miesza­ nina jest przeznaczona do: — obróbki metali, — natłuszczania skór.

43. Barwniki azowe

1. Barwniki azowe, które przez redukcyjne rozerwanie jednej lub więk­ szej liczby grup azowych uwalniają jedną lub więcej amin aromatycz­ nych wymienionych w dodatku 8, w wykrywalnych stężeniach, tj. powyżej 30 mg/kg (0,003 % masowo) w wyrobach lub w ich barwio­ nych częściach, zgodnie z metodami badawczymi wymienionymi w dodatku 10, nie są stosowane w wyrobach włókienniczych ani skórzanych, które mogą wejść w bezpośredni i przedłużony kontakt z ludzką skórą lub jamą ustną, takich jak: — ubrania, pościel, ręczniki, treski, peruki, kapelusze, pieluszki i inne wyroby sanitarne, śpiwory, — obuwie, rękawice, paski do zegarków, torebki, portmonetki/portfele, aktówki, pokrycia krzeseł, torebki noszone na szyi, — tekstylne lub skórzane zabawki i zabawki zawierające odzież tekstylną lub skórzaną, — przędza i tkaniny przeznaczone do użycia przez konsumenta końcowego. 2. Ponadto wyroby włókiennicze i skórzane, o których mowa w pkt 1, nie są wprowadzane do obrotu, chyba że spełniają wymagania wymie­ nione w tymże punkcie. 3. Barwniki azowe, zawarte w »wykazie barwników azowych« w dodatku 9, nie są wprowadzane do obrotu lub używane jako substancje lub w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % masowo, w przypadku gdy są one stosowane do barwienia wyrobów włókienniczych i skórzanych.

44. Pentabromowe pochodne eteru dife­ nylowego C12H5Br5O

1. Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane — jako substancja, — w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % masowo. 2. Artykuły nie są wprowadzane do obrotu, jeśli one, lub ich części o zmniejszonej palności, zawierają niniejszą substancję w stężeniach większych niż 0,1 % masowo. 3. W drodze odstępstwa pkt 2 nie stosuje się do: — wyrobów, które były używane we Wspólnocie przed dniem 15 sierpnia 2004 r., — sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrekty­ wy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (***). _____________

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.