Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 16

Strona 16 z 22

Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo, w przypadku gdy jest on stosowany w klejach lub farbach w dozownikach aerozolowych, przeznaczonych do powszechnej sprzedaży. Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo dla wszelkich zastosowań, z wyjątkiem: — produktu pośredniego syntezy, lub — rozpuszczalnika w zamkniętych procesach chemicznych w reakcjach chlorowania, lub — dla celów produkcji 1, 3, 5-triamino – 2, 4, 6- trinitrobenzenu (TATB). 1. Od dnia 1 stycznia 2010 r. nie są wprowadzane do obrotu ani stosowane do produkcji opon lub części opon olejów-zmiękczaczy, jeżeli zawierają: — więcej niż 1 mg/kg (0,0001 % masowo) BaP, lub — więcej niż 10 mg/kg (0,001 % masowo) sumy wszystkich wymie­ nionych WWA. Stężenia graniczne substancji uważa się za zachowane, jeżeli zawartość ekstraktu wielopierścieniowych związków aromatycznych (WZA) jest mniejsza niż 3 % masowo, oznaczonych według metody badań IP346: 1998 Instytutu Ropy Naftowej (wielopierścieniowe związki aromatyczne, zawartość w nieprzepracowanych smarowych olejach bazowych i frakcjach ropy naftowej nie zawierających asfaltenu – metoda współczynnika refrakcji ekstraktu otrzymanego przy pomocy dimetylosulfotlenku), pod warunkiem że zgodność z wartościami granicznymi benzo[a]pirenu i wymienionych WWA, a także korelacja zmierzonych wartości stężeń z ekstraktem WZA jest kontrolowana przez producenta lub importera co 6 miesięcy lub po każdej większej zmianie operacyjnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 2. Ponadto opony i bieżniki służące do bieżnikowania wyproduko­ wane po dniu 1 stycznia 2010 r. nie są wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają oleje-zmiękczacze w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w pkt 1. Wartości graniczne uważa się za zachowane, jeżeli zawartość skonden­ sowanych wielopierścieniowych związków aromatycznych w zwulkanizowanych mieszankach kauczukowych oznaczonych według ISO 21461 (Guma wulkanizowana – określanie aromatyczności olejów w zwulkanizowanych mieszankach kauczukowych) nie prze­ kracza 0,35 % tzw. „bay protons”. 3. W drodze odstępstwa pkt 2 nie ma zastosowania do opon bieżni­ kowanych, jeżeli ich bieżnik nie zawiera olejów-zmiękczaczy w ilości przekraczającej stężenia graniczne określone w pkt 1. 4. Dla celów niniejszej pozycji „opony” oznaczają opony dla pojazdów objętych zakresem: — dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep (****), — dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami tech­ nicznymi (*****), oraz — dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzyko­ łowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG. (******). _____________

(****) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. (*****) Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1. (******) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

49. Trichlorobenzen Nr CAS 120-82-1 Nr WE 204-428-0

50. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) a) benzo[a]piren (BaP) Nr CAS 50-32-8 b) benzo[e]piren (BeP) Nr CAS 192-97-2 c) benzo[a]antracen (BaA) CAS nr 56-55-3 d) chryzen (CHR) Nr CAS 218-01-9 e) benzo[b]fluoranten (BbF) Nr CAS 205-99-2 f) benzo[j]fluoranten (BjF) Nr CAS 205-82-3 g) benzo[k]fluoranten (BkF) Nr CAS 207-08-9 h) dibenzo[a,h]antracen (DBahA) Nr CAS 53-70-3

L 164/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

51. Następujące ftalany (lub określone innymi numerami CAS i WE odno­ szącymi się do tych substancji): a) ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) Nr CAS 117-81-7 Nr WE 204-211-0 b) Ftalan dibutylu (DBP) Nr CAS 84-74-2 Nr WE 201-557-4 c) Ftalan benzylu butylu (BBP) Nr CAS 85-68-7 Nr WE 201-622-7

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.