Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 17

Strona 17 z 22

1. Nie są stosowane jako substancje lub w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plas­ tyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. 2. Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów nie są wprowadzane do obrotu. 3. Do dnia 16 stycznia 2010 r. Komisja przeprowadza ponowną ocenę środków przewidzianych w odniesieniu do tego punktu, w świetle najnowszych danych naukowych na temat tych substancji i ich substy­ tutów, w razie potrzeby zmieniając odpowiednio te środki. 4. Do celów niniejszego punktu »artykuły pielęgnacyjne dla dzieci« oznaczają wszelkie produkty przeznaczone do ułatwienia snu, odpo­ czynku, higieny, karmienia dzieci lub ssania przez nie.

52. Następujące ftalany (lub określone innymi numerami CAS i WE odno­ szącymi się do tych substancji): a) ftalan diizononylu (DINP) Nr CAS 28553-12-0 oraz 68515-48-0 Nr WE 249-079-5 oraz 271090-9 b) ftalan di-izodecylu (DIDP) Nr CAS 26761-40-0 oraz 68515-49-1 Nr WE 247 -977-1 oraz 271091-4 c) ftalan di-n-oktylu (DNOP) Nr CAS 117-84-0 Nr WE 204-214-7

1. Nie są stosowane jako substancje lub w mieszaninach, w stężeniach większych niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plas­ tyfikatorów, w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być przez nie brane do ust. 2. Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów nie są wprowadzane do obrotu. 3. Do dnia 16 stycznia 2010 r. Komisja przeprowadza ponowną ocenę środków przewidzianych w odniesieniu do tego punktu, w świetle najnowszych danych naukowych na temat tych substancji i ich substy­ tutów, w razie potrzeby zmieniając odpowiednio te środki. 4. Do celów niniejszego punktu »artykuły pielęgnacyjne dla dzieci« oznaczają wszelkie produkty przeznaczone do ułatwienia snu, odpo­ czynku, higieny, karmienia dzieci lub ssania przez nie.

53. Sulfoniany perfluorooktanu (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sole metali (O-M+), halo­ genek, amid i inne pochodne, w tym polimery)

1. Nie są wprowadzane do obrotu ani stosowane jako substancje lub w mieszaninach w stężeniach równych lub większych niż 50 mg/kg (0,005 % masy). 2. Nie są wprowadzane do obrotu w półproduktach lub wyrobach i ich częściach, jeżeli stężenie PFOS jest równe lub większe niż 0,1 % masowo, obliczanym w stosunku do masy strukturalnie lub mikro­ strukturalnie odrębnych części zawierających PFOS, lub w wyrobach włókienniczych bądź innych materiałach powlekanych, jeżeli zawartość PFOS jest równa lub większa niż 1 μg/m2 powlekanego materiału. 3. W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie stosuje się do następujących wyrobów ani do substancji i mieszanin potrzebnych do ich wyprodu­ kowania: a) powłok fotolitograficznych lub antyrefleksyjnych stosowanych w procesach fotolitograficznych; b) powłok fotograficznych stosowanych do filmów, papieru lub płyt drukowych; c) filtrów mgły olejowej stosowanych w niedekoracyjnym twardym chromowaniu (VI) galwanicznym oraz środków zwilżających wykorzystywanych w kontrolowanych systemach galwanizacji, gdzie ilość PFOS uwalnianych do środowiska jest ograniczona do minimum dzięki pełnemu stosowaniu odpowiednich najlepszych dostępnych technik, opracowanych zgodnie z dyrektywą 2008/1/WE (*******); d) cieczy hydraulicznych na potrzeby lotnictwa.

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/27

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

4. W drodze odstępstwa od pkt 1 środki gaśnicze pianotwórcze wpro­ wadzone do obrotu przed dniem 27 grudnia 2006 r. mogą być wyko­ rzystywane do dnia 27 czerwca 2011 r. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.