Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 22

Dyrektywa 2006/122/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca po raz trzydziesty dyrektywę Rady 76/769/EWG (sulfoniany perfluorooktanu (PFOS)) (3) i dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograni­ czeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu tech­ nicznego załącznika I do tej dyrektywy (4), zmieniające załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG, zostały przyjęte na krótko przed rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, w grudnia 2006 r., ale wspomniane ograniczenia nie zostały jeszcze włączone do załącznika XVII tego rozpo­ rządzenia. W związku z tym należy zmienić załącznik XVII w celu włączenia ograniczeń związanych z dyrektywami 2006/122/WE i 2006/139/WE,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 396 262 372 384 z z z z 30.12.2006, s. 1. 27.9.1976, s. 201. 27.12.2006, s. 32. 29.12.2006, s. 94.

(2)

(6)

(3)

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Dz.U. L 257 z 3.10.2007, s. 13. (6) Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 108. (7) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

L 164/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

(8)

Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (1) zawiera wymóg, aby wyposażenie zawierające polichlorowane bifenyle i polichlorowane trifenyle (PCB i PCT) zostało jak najszybciej poddane dekontaminacji i wycofane z użytku, oraz ustanawia warunki dekontaminacji wypo­ sażenia zawierającego te substancje. W związku z tym pozycja w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotycząca PCT nie powinna zawierać prze­ pisów dotyczących wyposażenia zawierającego PCT, ponieważ jest to w całości regulowane przepisami dyrek­ tywy 96/59/WE. Istniejące ograniczenia dotyczące 2-naftyloaminy, benzy­ dyny, 4-nitrobifenylu, 4-aminobifenylu są niejedno­ znaczne, ponieważ niejasne jest, czy zakaz dotyczy powszechnej sprzedaży, czy tylko sprzedaży dla użyt­ kowników profesjonalnych. Rozbieżności te należy wyjaśnić. Ponieważ dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem zwią­ zanym ze środkami chemicznymi (2) zabrania produkcji, wytwarzania oraz stosowania w miejscu pracy tych substancji, ograniczenia przewidziane w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczące tych substancji powinny być spójne z dyrektywą 98/24/WE. Surowe ograniczenia dotyczące substancji takich jak tetrachlorek węgla i 1,1,1-trichloroetan zawarte są w rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (3). Rozporzą­ dzenie (WE) nr 2037/2000 wprowadza zakaz z wyjątkami w odniesieniu do tetrachlorku węgla oraz zakaz całkowity w odniesieniu do 1,1,1-trichloroetanu. Ograniczenia dotyczące tetrachlorku węgla i 1,1,1-trichloroetanu w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 są zatem zbędne i powinny zostać skre­ ślone. Ponieważ kwestia rtęci w bateriach regulowana jest dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i aku­ mulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (4), przepisy dotyczące rtęci w bateriach zawarte obecnie w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 są zbędne i powinny zostać skreślone. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 odpady nie są uważane za substancję, mieszaninę lub wyrób w rozumieniu art. 3 rozporządze­ nia (WE) nr 1907/2006. Ponieważ odpady nie są objęte ograniczeniami na mocy tego rozporządzenia, przepisy załącznika XVII do niego, które wyłączają odpady, są zbędne i powinny zostać skreślone. Niektóre ograniczenia w załączniku XVII do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1907/2006 należy zmodyfikować w celu uwzględnienia definicji „stosowanie”

L L L L 243 131 244 266 z z z z 24.9.1996, s. 31. 5.5.1998, s. 11. 29.9.2000, s. 1. 26.9.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.