Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 20

Strona 20 z 22

(**********) Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1. (***********) Dz.U. L 121 z 15.5.1993, s. 20. (************) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.”

3) w dodatkach 1–6 wprowadzenie otrzymuje następujące brzmienie: „WPROWADZENIE Objaśnienia nagłówków kolumn Substancje: Nazwa odpowiada Międzynarodowej terminologii chemicznej zastosowanej dla substancji w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Zawsze gdy jest to możliwe, substancje powinny być nazywane zgodnie z nomenklaturą IUPAC. Substancje wymie­ nione w EINECS (Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym), ELINCS (Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych) lub w wykazie substancji typu NLP (»No-longer polymers«) są określane przy użyciu nazw użytych w tych wykazach. W niektórych przypadkach włączono nazwy zwyczajowe lub powszechne. Zawsze gdy jest to możliwe, środki ochrony roślin i produkty biobójcze są określane za pomocą nazw ISO. Pozycje dotyczące grup substancji: Do części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 włączono szereg pozycji dotyczących grup substancji. W takich przypadkach wymagania dotyczące klasyfikacji będą miały zastosowanie do wszystkich substancji objętych opisem. W niektórych przypadkach istnieją wymagania klasyfikacji dotyczące szczególnych substancji, które byłyby objęte pozycją grupy. W takich przypadkach dla danej substancji wprowadzana jest szczególna pozycja w części 3 załącz­ nika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, a zapis grupowy zostaje opatrzony wyrażeniem »z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008«. W niektórych przypadkach poszczególne substancje mogą być objęte więcej niż jedną pozycją grupy. W tych przypadkach klasyfikacja substancji odzwierciedla klasyfikację w odniesieniu do każdej z dwóch pozycji grupy. W przypadku gdy różne klasyfikacje są podane w odniesieniu do tej samej klasy zagrożenia, wykorzystuje się klasyfikację odzwierciedlającą niebezpieczeństwo wyższego stopnia.

Numer indeksowy: Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozporządze­ nia (WE) nr 1272/2008. Substancje są wymienione w dodatku zgodnie z tym numerem indeksowym.

L 164/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

Numer WE: Numer WE, tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej. Numer EINECS można znaleźć w Europejskim Wykazie Spisu Substancji Istniejących o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS). Numer ELINCS można uzyskać z Europejskiego Wykazu Notyfikowanych Substancji Chemicznych. Numer NLP można uzyskać z wykazu substancji typu »No-longer-polymers«. Wykazy te publikuje Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Numer WE jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze typu XXX–XXX–X, rozpoczynający się od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) i od 500-001-0 (NLP). Numer ten znajduje się w kolumnie nazwanej »Numer WE«.

Numer CAS: Dla substancji określono numery CAS (Chemical Abstracts Service), aby pomóc w ich identyfikacji.

Uwagi: Pełny tekst uwag można znaleźć w części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Uwagi, które mają zostać uwzględnione do celów niniejszego rozporządzenia, są następujące: Uwaga A: Nie naruszając przepisów art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, nazwa substancji musi występować na etykiecie w postaci jednego z oznaczeń podanych w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia. W części tej wykorzystuje się czasem ogólne opisy, takie jak »związki … « lub »sole …«.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.