Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 22

i „wprowadzenie do obrotu”, zawartych w art. 3 tego rozporządzenia.

(14)

(9)

Pozycja w załączniku do dyrektywy 76/769/EWG doty­ cząca włókien azbestu obejmuje wyłączenie dotyczące diafragm zawierających azbest chryzotylowy. Należy doprecyzować, że to wyłączenie zostanie poddane prze­ glądowi po otrzymaniu sprawozdań, które będą musiały zostać złożone przez państwa członkowskie korzystające z tego wyłączenia. Ponadto, w świetle definicji „wprowa­ dzenia do obrotu” w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, państwa członkowskie powinny mieć możli­ wość zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wyrobów zawierających takie włókna, w przypadku gdy wyroby te były już zainstalowane lub znajdowały się w użytku przed dniem 1 stycznia 2005 r., pod pewnymi warun­ kami gwarantującymi wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka. Należy wyjaśnić, że w odniesieniu do substancji włączo­ nych do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w konsekwencji ograniczeń przyjętych w ramach dyrektywy 76/769/EWG (pozycje 1–58) ogra­ niczenia te nie dotyczą magazynowania, przechowy­ wania, obróbki, umieszczania w pojemnikach lub prze­ noszenia z jednego pojemnika do drugiego substancji przeznaczonych na wywóz, chyba że zakazana jest produkcja takich substancji. W odróżnieniu od dyrektywy 76/769/EWG rozporządze­ nie (WE) nr 1907/2006 zawiera definicję „wyrobu”. W celu objęcia tych samych pozycji, jak określono w pierwotnym ograniczeniu dotyczącym kadmu, w niektórych przepisach należy dodać termin „miesza­ nina”. Należy wyjaśnić, że ograniczeń włączonych do załącz­ nika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 doty­ czących wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć nie stosuje się do urzą­ dzeń znajdujących się już w użytku we Wspólnocie w momencie wejścia w życie tego ograniczenia. W pozycjach załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji takich jak dife­ nyloeter, pochodne pentabromowe i difenyloeter, pochodne oktabromowe, należy wprowadzić przepis, że ograniczeń nie stosuje się do wyrobów znajdujących się już w użytku w dniu wejścia w życie tego ograniczenia, ponieważ substancje te zostały zastosowane w wyrobach charakteryzujących się długim cyklem życia i sprzedawanych na rynku wtórnym, takich jak samoloty i pojazdy. Ponadto, ponieważ stosowanie tych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest regulo­ wane dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograni­ czenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (5), sprzęt ten nie powinien być objęty tymi ograniczeniami.

(15)

(10)

(16)

(17)

(11)

(18)

(12)

(13)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

(5) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/9

(19)

Należy wyjaśnić, że w przypadku ograniczenia dotyczą­ cego nonylofenolu i etoksylowanego nonylofenolu, nie wpływa ono na ważność istniejących krajowych zezwoleń na pestycydy lub produkty biobójcze zawiera­ jące etoksylowany nonylofenol jako składnik obojętny, jak określono w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu) (1). Należy wyjaśnić, że ograniczenia włączone do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczące sulfonianów perfluorooktanu nie mają zastosowania do produktów znajdujących się już w użytku we Wspól­ nocie w momencie wejścia w życie ograniczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.