Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 4

Strona 4 z 22

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(20)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 24.

L 164/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów”; 2) tabelę zawierającą określenie substancji, grup substancji i mieszanin oraz warunki ograniczeń zastępuje się tabelą w brzmieniu: „W odniesieniu do substancji włączonych do niniejszego załącznika w konsekwencji ograniczeń przyjętych w ramach dyrektywy 76/769/EWG (pozycje 1–58) ograniczenia nie dotyczą magazynowania, przechowywania, obróbki, umie­ szczania w pojemnikach lub przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego substancji przeznaczonych na wywóz, chyba że zakazana jest produkcja takich substancji.

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

1. Polichlorowane trifenyle (PCT)

Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane: — jako substancje, — w mieszaninach, łącznie z olejami odpadowymi lub w urządzeniach, w stężeniach większych niż 50 mg/kg (0,005 % masowo).

2. Chloroeten (Chlorek winylu) Nr CAS 75-01-4 Nr WE 200-831-0

Zakazuje się jakiegokolwiek zastosowania jako czynnika pędnego w dozownikach aerozolowych. Dozowniki aerozolowe zawierające tę substancję jako czynnik pędny nie są wprowadzane do obrotu.

3. Substancje lub mieszaniny płynne, zaklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie Rady 67/548/EWG i dyrektywie 1999/45/WE

1. Nie są stosowane w: — wyrobach ozdobnych przeznaczonych do oświetlania lub wytwa­ rzania efektów barwnych za pomocą zróżnicowanych faz, np. w ozdobnych lampach i popielniczkach, — sztuczkach i żartach, — grach przeznaczonych dla jednej lub większej liczby uczestników lub wyrobach, które mają zostać użyte jako takie, nawet w celach ozdobnych. 2. Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 3. Nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają środki barwiące, chyba że jest to wymagane względami podatkowymi, albo środki zapa­ chowe, bądź też jedne i drugie, i jeżeli: — stanowią zagrożenie przy aspiracji i są oznakowane symbolem R65 lub H304, oraz — mogą być używane jako paliwo w lampach dekoracyjnych, oraz — są pakowane w pojemniki o pojemności najwyżej 15 litrów. 4. Bez uszczerbku dla wykonywania innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania substancji i mieszanin objętych zakresem pkt 3, w przypadku gdy są one przeznaczone do użytku w lampach, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści: »Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed dziećmi«.

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/11

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

4. Fosforan tris(2,3-dibromopropylu) Nr CAS 126-72-7

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.