Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 5

Strona 5 z 22

Nie jest stosowany w wyrobach włókienniczych, takich jak odzież, bielizna oraz pościel, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą. 2. Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 1. Nie jest stosowany w zabawkach lub częściach zabawek, jeżeli stężenie benzenu w stanie wolnym przekracza 5 mg/kg (0,0005 %) wagi zabawki lub części zabawki. 2. Zabawki i części zabawek niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 3. Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany: — jako substancja, — jako składnik innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo. 4. Ustęp 3 nie ma jednak zastosowania do: a) paliw silnikowych objętych dyrektywą 98/70/WE; b) substancji i mieszanin przeznaczonych do stosowania w procesach przemysłowych, uniemożliwiających emisję benzenu w ilościach przekraczających te, które ustanowiono w obowiązującym prawodawstwie.

5. Benzen Nr CAS 71-43-2 Nr WE 200-753-7

6. Włókna azbestu a) Azbest krokidolitowy Nr CAS 12001-28-4 b) Azbest amozytowy Nr CAS 12172-73-5 c) Azbest antofyllitowy Nr CAS 77536-67-5 d) Azbest aktynolitowy Nr CAS 77536-66-4 e) Azbest tremolitowy Nr CAS 77536-68-6 f) Azbest chryzotylowy Nr CAS 12001-29-5 Nr CAS 132207-32-0

1. Zabrania się produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania wymienionych włókien i wyrobów je zawierających w wyniku świado­ mego dodania. Jednakże państwa członkowskie mogą dopuścić do wprowadzenia do obrotu i stosowania diafragmy zawierające azbest chryzotylowy (lit. f)) do istniejących instalacji elektrolitycznych do momentu zakończenia ich okresu eksploatacji lub do czasu, gdy dostępne będą odpowiednie substytuty niezawierające azbestu, zależnie od tego, która z tych sytuacji nastąpi wcześniej. Do dnia 1 czerwca 2011 r. państwa członkowskie korzystające z tego wyłączenia dostarczą Komisji sprawozdanie dotyczące dostępności substytutów niezawierających azbestu przeznaczonych do instalacji elektrolitycznych oraz działań powziętych w celu opracowania takich alternatyw, dotyczące ochrony zdrowia pracowników mających dostęp do instalacji, źródła i ilości azbestu chryzotylowego, źródła i liczby diafragm zawierających azbest chryzotylowy oraz przewidywanej daty zakończenia korzystania z wyłączenia. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej. Po otrzymaniu tych sprawozdań Komisja zwraca się do Agencji o przygotowanie dokumentacji zgodnie z art. 69 pod kątem możli­ wości wprowadzenia zakazu wprowadzania do obrotu lub stosowania diafragm zawierających azbest chryzotylowy. 2. Dozwolone jest dalsze stosowanie wyrobów zawierających włókna azbestu, o których mowa w pkt 1, zainstalowanych lub znajdujących się w użytku przed dniem 1 stycznia 2005 r. do czasu ich wycofania z użytku lub do końca ich okresu eksploatacji. Z uwagi na ochronę zdrowia człowieka państwa członkowskie mogą ograniczyć, zakazać lub poddać szczególnym warunkom stosowanie takich wyrobów, zanim zostaną one wycofane z użytku lub przed końcem ich okresu eksploatacji. Państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu wyrobów jako takich, zawierających włókna azbestu, o których mowa w pkt 1 powyżej, zainstalowanych lub znajdujących się w użytku przed dniem 1 stycznia 2005 r., w określonych warunkach zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka. Państwa członkowskie informują Komisję o tych krajowych środkach do dnia 1 czerwca 2011 r. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej.

L 164/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

3. Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania takich substancji i mieszanin, wprowadzanie do obrotu i stosowanie wyrobów zawiera­ jących takie włókna, dopuszczonych zgodnie z powyższymi odstęp­ stwami, dozwolone jest tylko wtedy, gdy przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby wyroby te były oznakowane w sposób zgodny z przepisami dodatku 7 do niniejszego załącznika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.