Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 22

7. Fosfinotlenek tris(azirynidylu) Nr CAS 545-55-1 Nr WE 208-892-5 1. Nie jest stosowany w wyrobach włókienniczych, takich jak odzież, bielizna oraz pościel, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą. 2. Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 1. Nie są stosowane w wyrobach włókienniczych, takich jak odzież, bielizna oraz pościel, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą. 2. Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 1. Nie są stosowane w żartach i niespodziankach albo w mieszaninach lub wyrobach przeznaczonych do takiego stosowania, na przykład jako składnik proszku do kichania i bomb cuchnących. 2. Żarty i niespodzianki albo mieszaniny lub wyroby przeznaczone do takiego stosowania niezgodne z pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 3. Jednakże pkt 1 nie odnosi się do bomb cuchnących zawierających nie więcej niż 1,5 ml płynu.

8. Polibromobifenyle; Polibromowane bifenyle (PBB) Nr CAS 59536-65-1

9. a) Proszek z mydłoki właściwej (Quillaja saponaria) i jej pochodne zawierające saponiny Nr CAS 68990-67-0 WE 273-620-4 b) Proszek z korzeni ciemiernika (Helleborus viridis i Helleborus niger) c) Proszek z korzeni ciemiężycy białej i czarnej (Veratrum album i Veratrum nigrum) d) Benzydyna i/lub jej pochodne Nr CAS 92-87-5 Nr WE 202-199-1 e) O-nitrobenzaldehyd Nr CAS 552-89-6 Nr WE 209-025-3 f) Proszek drzewny 10. a) Siarczek amonu Nr CAS 12135-76-1 Nr WE 235-223-4 b) Wodorosiarczek amonu Nr CAS 12124-99-1 Nr WE 235-184-3 c) Polisiarczek amonu Nr CAS 9080-17-5 Nr WE 232-989-1

1. Nie są używane w żartach i niespodziankach albo mieszaninach lub wyrobach przeznaczonych do takiego stosowania, na przykład jako składnik proszku do kichania i bomb cuchnących. 2. Żarty i niespodzianki albo mieszaniny lub wyroby przeznaczone do takiego stosowania niezgodne z pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 3. Jednakże pkt 1 i 2 nie odnosi się do bomb cuchnących zawierają­ cych nie więcej niż 1,5 ml płynu.

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/13

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

11. Lotne estry kwasów bromooctowych: a) bromooctan metylu Nr CAS 96-32-2 Nr WE 202-499-2 b) bromooctan etylu Nr CAS 105-36-2 Nr WE 203-290-9 c) bromooctan propylu Nr CAS 35223-80-4 d) bromooctan butylu Nr CAS 18991-98-5 Nr WE 242-729-9 12. 2-naftyloamina Nr CAS 91-59-8 Nr WE 202-080-4 i jej sole 13. Benzydyna Nr CAS 92-87-5 Nr WE 202-199-1 i jej sole 14. 4-nitrobifenyl Nr CAS 92-93-3 EINECS WE nr 202-204-7 15. Bifenylo-4-amina Nr CAS 92-67-1 EINECS WE nr 202-177-1 i jej sole 16. Węglany ołowiu: a) węglan ołowiu (II) (PbCO3) Nr CAS 598-63-0 Nr WE 209-943-4 b) bis(węglan) diwodorotlenek ołowiu (II) 2PbCO3-Pb(OH)2 Nr CAS 1319-46-6 Nr WE 215-290-6

1. Nie są stosowane w żartach i niespodziankach albo mieszaninach lub wyrobach przeznaczonych do takiego stosowania, na przykład jako składnik proszku do kichania i bomb cuchnących. 2. Żarty i niespodzianki albo mieszaniny lub wyroby przeznaczone do takiego stosowania niezgodne z pkt 1 nie są wprowadzane do obrotu. 3. Jednakże pkt 1 i 2 nie odnosi się do bomb cuchnących zawierają­ cych nie więcej niż 1,5 ml płynu.

Do pozycji 12–15 zastosowanie ma następująca zasada: Nie jest wprowadzana do obrotu ani stosowana jako substancja lub w mieszaninach w stężeniach większych niż 0,1 % masowo.

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub mieszaniny przeznaczone do stosowania jako farba. Państwa członkowskie mogą jednak, zgodnie z postanowieniami 13. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie stoso­ wania bieli ołowianej i siarczanów ołowiu w farbach, zezwolić na stosowanie na swoim terytorium tej substancji lub mieszaniny do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki i budowli historycznych oraz w ich wnętrzach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.