Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 7

Strona 7 z 22

17. Siarczany (VI) ołowiu: a) PbSO4 (1:1) Nr CAS 7446-14-2 Nr WE 231-198-9 b) Pbx SO4 Nr CAS 15739-80-7 Nr WE 239-831-0

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub mieszaniny przeznaczone do stosowania jako farba. Państwa członkowskie mogą jednak, zgodnie z postanowieniami 13. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie stoso­ wania bieli ołowianej i siarczanów ołowiu w farbach, zezwolić na stosowanie na swoim terytorium tej substancji lub mieszaniny do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki i budowli historycznych oraz w ich wnętrzach.

18. Związki rtęci

Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli przeznaczone są do stosowania:

L 164/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

a) w celu zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta: — kadłubów statków, — klatek, pływaków, sieci i wszelkich innych urządzeń lub wypo­ sażenia stosowanego do hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, — każdego całkowicie lub częściowo zanurzonego urządzenia lub wyposażenia; b) do konserwacji drewna; c) do impregnowania wysoko odpornych przemysłowych wyrobów włókienniczych i przędzy przeznaczonej do ich wytwarzania; d) do oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich zastosowania. 18a. Rtęć Nr CAS 7439-97-6 Nr WE 231-106-7 1. Nie jest wprowadzana do obrotu: a) w termometrach lekarskich; b) w innych urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży (np. manometrach, barometrach, sfigmoma­ nometrach, termometrach innych niż termometry lekarskie). 2. Ograniczeń przewidzianych w pkt 1 nie stosuje się do urządzeń pomiarowych stosowanych we Wspólnocie przed dniem 3 kwietnia 2009 r. Jednakże państwa członkowskie mogą ograniczyć lub zakazać wprowadzenia do obrotu takich urządzeń pomiarowych. 3. Ograniczenie określone w pkt 1 lit. b) nie ma zastosowania do: a) urządzeń pomiarowych starszych niż 50 lat w dniu 3 października 2007 r.; b) barometrów (oprócz barometrów uwzględnionych w lit. a)) do dnia 3 października 2009 r. 4. Do dnia 3 października 2009 r. Komisja dokonuje przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, możliwych do wyko­ nania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia odpowied­ ników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierają­ cych rtęć, stosowanych w służbie zdrowia, a także urządzeń pomiaro­ wych mających inne zastosowania profesjonalne i przemysłowe. Na podstawie tego przeglądu lub gdy tylko dostępne będą nowe infor­ macje na temat niezawodnych, bezpieczniejszych odpowiedników sfig­ momanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć, Komisja przedkłada w stosownych przypadkach wniosek legislacyjny, w którym rozszerza zakres ograniczeń określony w pkt 1 na sfigmo­ manometry i inne urządzenia pomiarowe zawierające rtęć, stosowane w służbie zdrowia, a także urządzenia pomiarowe mające inne zasto­ sowania profesjonalne i przemysłowe, w celu wycofania z użycia rtęci w urządzeniach pomiarowych, w przypadkach gdy jest to możliwe do wykonania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. 19. Związki arsenu 1. Nie są wprowadzane do obrotu ani stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina przeznaczona jest do stosowania w celu zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroorga­ nizmy, rośliny lub zwierzęta: — kadłubów statków, — klatek, pływaków, sieci i jakichkolwiek innych narzędzi lub urzą­ dzeń stosowanych w hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, — żadnego całkowicie lub częściowo zanurzonego urządzenia lub wyposażenia. 2. Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina przeznaczona jest do oczyszczania wód przemysłowych, niezależnie od ich przeznaczenia. 3. Nie są stosowane do zabezpieczania drewna. Ponadto drewno tak zabezpieczone nie jest wprowadzane do obrotu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.