Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 9

Strona 9 z 22

b), c) i d). 7. Państwa członkowskie mogą dopuścić drewno zabezpieczone innymi typami roztworów CCA, które były stosowane we Wspólnocie przed dniem 30 września 2007 r.: — do wykorzystania lub ponownego wykorzystania zgodnie z warunkami jego wykorzystania wymienionymi w pkt 4 lit. b), c) i d), — do obrotu, z zastrzeżeniem warunków jego wykorzystania wymie­ nionych w pkt 4 lit. b), c) i d). 20. Organiczne związki cyny 1. Nie są wprowadzone do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina działa w farbach jako produkt biobójczy w postaci niezwiązanej. 2. Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach, jeżeli substancja lub mieszanina stosowana jest jako produkt biobójczy zapobiegający zanieczyszczaniu przez mikroorga­ nizmy, rośliny lub zwierzęta: a) wszelkich statków, niezależnie od ich długości, przeznaczonych do wykorzystania na drogach żeglugi morskiej, przybrzeżnej, w estuariach, śródlądowych drogach wodnych i jeziorach; b) klatek, pływaków, sieci i wszelkich innych urządzeń lub wyposa­ żenia stosowanego do hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych; c) instrumentów lub urządzeń zanurzonych całkowicie lub częściowo w wodzie. 3. Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancje lub w mieszaninach przeznaczonych do oczyszczania wód przemysłowych. 21. Di-μ-okso-di-nbutylocynohydroksy­ boran/Wodoroortoboran dibutylo­ cyny (IV) C8H19BO3Sn (DBB) Nr CAS 75113-37-0 Nr WE 401-040-5 Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo. Jednakże akapit pierwszy nie ma zastosowania do tej substancji (DBB) lub mieszanin ją zawierających, jeżeli są one przeznaczone wyłącznie do przetworzenia na wyroby, w których stężenie tej substancji nie będzie równe ani większe niż 0,1 %. Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany: — jako substancja, — jako składnik innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo. Do celów niniejszej pozycji kody i rozdziały określone w nawiasach kwadratowych są kodami i rozdziałami nomenklatury taryfowej i statystycznej Wspólnej Taryfy Celnej, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (*). 1. Nie jest stosowany do barwienia wyrobów gotowych wyproduko­ wanych z następujących substancji i mieszanin: a) — polichlorku winylu (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22], — poliuretanu (PUR) [3909 50],

22. Pentachlorofenol Nr CAS 87-86-5 Nr WE 201-778-6 oraz jego sole i estry

23. Kadm Nr CAS 7440-43-9 Nr WE 231-152-8 i jego związki

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/17

Kolumna 1 Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny

Kolumna 2 Warunki ograniczenia

— polietylenu o małej gęstości (Id PE), z wyjątkiem polietylenu o małej gęstości używanego do produkcji zabarwionej przed­ mieszki [3901 10], — octanu celulozy (CA) [3912 11] [3912 12], — octanomaślanu celulozy (CAB) [3912 11] [3912 12], — żywic epoksydowych [3907 30], — żywic melaminowo-formaldehydowych (MF) [3909 20], — żywic mocznikowo-formaldehydowych (UF) [3909 10], — poliestrów nienasyconych (UP) [3907 91], — politereftalanu etylenu (PET) [3907 60], — politereftalanu butylenu (PBT) — polistyrenu przezroczystego [3903 11] [3903 19], do ogólnego przeznaczenia

— kopolimeru metakrylanu metylu – akrylonitrylu (AMMA), — polietylenu usieciowanego (VPE), — polistyrenu wysokoudarowego, — polipropylenu (PP) [3902 10]; b) farby [3208] [3209]. Jeżeli jednak farby mają wysoką zawartość cynku, poziom stężenia zawartego w nich kadmu musi być możliwie niski i w żadnym przy­ padku nie może przekraczać 0,1 % masowo. W każdym przypadku, niezależnie od ich zastosowania i zamierzonego wykorzystania końcowego, wyroby gotowe lub części składowe wyrobów wyprodukowanych z substancji oraz mieszanin barwionych kadmem zamieszczonych powyżej nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli zawartość kadmu (wyrażona jako kadm metaliczny) jest wyższa niż 0,01 % masy materiału plastikowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 7 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.