Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

Data ogłoszenia:2009-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 24

L 167/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) nr 545/2009 z dnia 18  czerwca  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w  portach lotniczych Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

 2009/2010 ulegnie dalszemu pogorszeniu, Komisja może wystąpić z wnioskiem o zastosowanie systemu określone­ go w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do zimo­ wego sezonu rozkładowego  2010/2011. Wniosek taki powinien być poprzedzony kompleksową oceną skutków zawierającą analizę jego ewentualnego wpływu na konku­ rencję i konsumentów i powinien być złożony jedynie wte­ dy, gdy stanowi on część wniosku dotyczącego ogólnego przeglądu rozporządzenia Rady  (EWG) nr  95/93 z  dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzie­ lania czasu na start lub lądowanie w  portach lotniczych Wspólnoty (3), w  celu rozwiązania kwestii obecnego bra­ ku efektywności w  zakresie przyznawania czasu na start lub lądowanie  i  w  celu zapewnienia optymalnego wyko­ rzystania ograniczonej przepustowości na zatłoczonych lotniskach.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art.251 Traktatu (2),

Należy zatem w trybie pilnym odpowiednio zmienić roz­ porządzenie  (EWG) nr  95/93. Powyższa zmiana w  żad­ nym przypadku nie narusza uprawnień Komisji w zakresie stosowania art. 81 i 82 Traktatu,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

W ostatnim czasie działalność przewoźników lotniczych znalazła się pod silnym wpływem głębokiego  i poważne­ go kryzysu gospodarczego  i  finansowego o  zasięgu ogól­ noświatowym. Skutkiem kryzysu jest wyraźnie odczuwalny spadek natężenia ruchu lotniczego w  zimo­ wym sezonie rozkładowym  2008/2009. Skutki kryzysu w  letnim sezonie rozkładowym  2009 będą również dotkliwe.

Artykuł  1

W rozporządzeniu  (EWG) nr  95/93 wprowadza się następujące zmiany:

1.

(2)

art. 10a otrzymuje brzmienie:

Dla zagwarantowania, że niewykorzystywane przydziały czasu na start lub lądowanie przyznane w letnim regular­ nym okresie  2009 nie spowodują utraty praw do tych przydziałów przez przewoźników lotniczych, konieczne jest wyraźne  i  jednoznaczne stwierdzenie, że ten sezon rozkładowy jest dotknięty kryzysem gospodarczym.

„Artykuł  10a

(3)

Komisja powinna nadal analizować wpływ kryzysu gospo­ darczego na sektor transportu lotniczego. Jeśli sytuacja gospodarcza przed zimowym sezonem rozkładowym

Na użytek art. 10 ust. 2 koordynatorzy przyjmują, że w let­ nim sezonie rozkładowym roku 2010 przewoźnicy lotniczy są uprawnieni do serii przydziałów czasu na start lub lądo­ wanie, jakie zostały im przyznane zgodnie z niniejszym roz­ porządzeniem na początku letniego sezonu rozkładowego roku 2009.”;

(1)  Opinia z  dnia 24  marca  2009  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym)  i  decyzja Rady z  dnia 8 czerwca 2009 r.

2.

skreśla się art. 10b.

(3)  Dz.U. L 14 z 22.1.1993, s. 1.

29.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/25

Artykuł  2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości  i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 18 czerwca 2009 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady Przewodniczący

Š. FÜLE

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 26 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

  • Dz. U. L167 - 12 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.