Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

Data ogłoszenia:2009-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 26

Strona 1 z 3
L 167/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) nr 546/2009 z dnia 18  czerwca  2009  r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 159 ust. 3,

umiejętności” podkreślają cel, jakim jest wspieranie ciągłe­ go dostosowywania się pracowników  i  zwiększania ich szans na zatrudnienie poprzez lepsze możliwości uczenia się na wszystkich poziomach oraz dostosowane do po­ trzeb gospodarki strategie rozwoju umiejętności, w  tym np. umiejętności potrzebnych do przechodzenia na nis­ koemisyjną i opartą na wiedzy gospodarkę.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z  procedurą ustanowioną w  art.  251 Traktatu (3),

W dniu 26  listopada  2008  r. Komisja wydała komunikat w  sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej oparty na podstawowych zasadach solidarności i sprawie­ dliwości społecznej. W ramach zdolności reagowania w sy­ tuacjach kryzysowych należy dokonać przeglądu zasad EFG, aby przewidzieć wyłączenie czasowo rozszerzające zakres działania EFG  i  umożliwić jego skuteczniejsze re­ agowanie. Państwa członkowskie ubiegające się o  wkład z EFG na podstawie niniejszego odstępstwa muszą ustalić bezpośredni  i  wyraźny związek między zwolnieniami a kryzysem finansowym i gospodarczym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. (4) ustanowiło Eu­ ropejski fundusz dostosowania do globalizacji (EFG) w celu umożliwienia Wspólnocie udzielania wsparcia  i  okazania solidarności pracownikom zwalnianym w wyniku poważ­ nych zmian strukturalnych w  kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją.

W celu zagwarantowania przejrzystego stosowania kryte­ riów interwencji należy wprowadzić definicję zwolnień. Dla zapewnienia państwom członkowskim większej ela­ styczności w składaniu wniosków oraz pełniejszej realiza­ cji celu solidarności należy obniżyć próg zwolnień.

(6)

(2)

W swoim komunikacie z  2  lipca  2008  r. Komisja przed­ stawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z ar­ t.  16 rozporządzenia  (WE) nr  1927/2006 pierwsze sprawozdanie roczne. Komisja stwierdziła, że należy zwiększyć wpływ EFG na tworzenie miejsc pracy i możli­ wości szkoleń dla pracowników w Europie.

Zgodnie z  celem sprawiedliwego  i  niedyskryminacyjnego traktowania, wszyscy pracownicy, których zwolnienie można wyraźnie powiązać z  określonym przypadkiem zwolnień, powinni mieć prawo do korzystania z  pakietu zindywidualizowanych usług, dla którego złożono wnio­ sek o wkład z EFG.

(7)

W celu ułatwienia realizacji działań EFG należy wykorzy­ stać pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

(3)

„Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity” zatwier­ dzone przez Radę Europejską w dniu 14 grudnia  2007 r. oraz komunikat Komisji zatytułowany „Nowe umiejętno­ ści w  nowych miejscach pracy: Przewidywanie  i  dostoso­ wywanie się do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania na

(8)

Należy tymczasowo zwiększyć poziom współfinansowa­ nia, aby zapewnić dodatkowe wsparcie z  EFG w  okresie kryzysu finansowego i gospodarczego.

(1)  Opinia z  dnia 24  marca  2009  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Opinia z  dnia 22  kwietnia  2009  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym)  i  decyzja Rady z  dnia 11 czerwca 2009 r. (4)  Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 82.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 24 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

  • Dz. U. L167 - 12 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.