Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 2
Jeśli przedmiotowe programy wymagają zmniejszenia stopy oprocentowania pożyczki o więcej niż 3 %, dopuszczalnego na mocy art. 2 i 4 niniejszego rozdziału, Bank podejmuje starania w kierunku zmniejszenia średniego kosztu funduszy poprzez odpowiednie współfinansowanie z innymi darczyń­ cami. Jeżeli zostanie to uznane za niemożliwe, stopa opro­ centowania pożyczek może zostać zredukowana o taką kwotę, jaka niezbędna jest do zachowania zgodności z poziomem wynikającym z inicjatywy dotyczącej HIPC lub z jakichkolwiek programów zdolności obsługi zadłuże­ nia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym.”; 2) w art. 2 tekst ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Pożyczki zwykłe dla krajów nieobjętych restrykcyj­ nymi warunkami udzielania pożyczek w ramach inicjatywy dotyczącej HIPC lub innych programów dotyczących zdol­ ności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym, mogą zostać udzielone na warunkach koncesyjnych w następujących przypadkach: a) dla projektów infrastrukturalnych, stanowiących wstępny warunek rozwoju sektora prywatnego w krajach najsła­ biej rozwiniętych, w krajach znajdujących się w sytuacji pokonfliktowej oraz po klęskach żywiołowych. W takich przypadkach stopa oprocentowania pożyczki zostanie obniżona maksymalnie o 3 %; b) dla projektów obejmujących działania restrukturyzacyjne w ramach prywatyzacji lub projektów mogących przy­ nieść wyraźne korzyści społeczne lub korzyści dla środo­ wiska naturalnego. W takich przypadkach pożyczki mogą być udzielone wraz z dopłatą do oprocentowania, której kwota i forma zostaną ustalone w zależności od szcze­ gólnych cech projektu. Jednak dopłata do oprocento­ wania nie może być wyższa niż 3 %. Ostateczna stopa procentowa pożyczek wymienionych w lit. a) lub b) w żadnym wypadku nie może być niższa niż 50 % stopy referencyjnej.”;

3) w art. 4 tekst ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pożyczki ze środków własnych Banku przyznawane są na podstawie następujących zasad i warunków: a) referencyjną stopą procentową jest stopa stosowana przez Bank do pożyczki udzielanej na takich samych warun­ kach w odniesieniu do waluty, a okres spłaty pożyczki zaczyna się z dniem podpisania umowy lub z dniem wypłaty pożyczki; b) jednak dla krajów nieobjętych restrykcyjnymi warunkami udzielania pożyczek w ramach inicjatywy dotyczącej HIPC lub innych inicjatyw dotyczących zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodo­ wym: (i) co do zasady, projekty sektora państwowego są uprawnione do dopłaty do oprocentowania w wysokości do 3 %; (ii) projekty sektora prywatnego objęte kategoriami wymienionymi w art. 2 ust. 7 lit. b) są uprawnione do dopłat do oprocentowania na zasadach określo­ nych w tym artykule. Ostateczna stopa procentowa w żadnym przypadku nie może być niższa niż 50 % stopy referencyjnej; c) okres spłaty pożyczek udzielonych przez Bank z jego środków własnych jest określany w oparciu o charakter ekonomiczny i finansowy projektu. Pożyczki te obejmują zazwyczaj okres karencji ustalony przez odniesienie do okresu przygotowywania projektu.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2009 r. W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

William HAOMAE

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 56 z 200930.6.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/509/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (  Dz.U. L 187 z 19.7.2007)

 • Dz. U. L168 - 50 z 200930.6.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego (1)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

 • Dz. U. L168 - 35 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L168 - 33 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/53/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L168 - 24 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich

 • Dz. U. L168 - 22 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L168 - 20 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (ChOG))

 • Dz. U. L168 - 18 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 4 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L168 - 1 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.