Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 1

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (2009/478/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Negocjacje w sprawie umowy rozpoczęto w dniu 18 lipca 2008 r. i zakończono w dniu 16 października 2008 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Umowa parafowana w Brukseli dnia 19 listopada 2008 r. powinna zostać podpisana, a dołączone deklaracje zatwierdzone. Umowa powinna być stosowana tymcza­ sowo do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej oficjalnego zawarcia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1932/2006 (1) zmie­ niono rozporządzenie (WE) nr 539/2001 (2) wymienia­ jące państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych (wykaz negatywny), oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (wykaz pozytywny), poprzez m.in. prze­ niesienie Antigui i Barbudy z wykazu negatywnego do pozytywnego. Ponadto rozporządzenie 1932/2006 stanowi, że zwolnienie to ma być stosowane wyłącznie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiają­ cego Wspólnotę Europejską, bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, te dwa państwa członkowskie nie uczest­ niczą w przyjęciu niniejszej decyzji i nie są nią związane ani jej nie stosują,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwanej dalej „umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(2)

Decyzją z dnia 5 czerwca 2008 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie umowy o zniesieniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty deklaracje dołączone do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 19. (2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.

L 169/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

Artykuł 3 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 4 Umowę stosuje się tymczasowo od momentu jej podpisania (1) do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej oficjalnego zawarcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

J. POSPÍŠIL

Przewodniczący

(1) Data podpisania umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 38 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 37 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 31 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 30 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 24 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 23 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 17 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 16 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 10 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 9 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 3 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.