Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

Data ogłoszenia:2009-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 1

Strona 1 z 3
22.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 4 zdanie trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

organów uprawnionych do ich emisji. Inne podmioty gospodarcze, takie jak sprzedawcy i kasyna, również powinny podlegać temu obowiązkowi, jeżeli – w ramach działalności ubocznej – zasilają w gotówkę bankomaty (automaty wydające pieniądze), lecz obowiązek ten nie może ich dotyczyć w zakresie innym niż wspomniana działalność uboczna. Te podmioty gospodarcze potrzebują jednak czasu na dosto­ sowanie swej wewnętrznej struktury organizacyjnej w taki sposób, by być w stanie wypełnić obowiązek sprawdzania autentyczności. W odniesieniu do bank­ notów procedury określone dla państw członkowskich, które przyjęły euro jako jedyną walutę, mogą również odnosić się do zdatności sprawdzanych banknotów do obiegu.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 (3) zobowią­ zuje instytucje kredytowe i wszelkie inne przedsiębior­ stwa do wycofania z obiegu wszystkich otrzymanych banknotów i monet euro, o których wiedzą lub mają wystarczające powody podejrzewać, że zostały podro­ bione, oraz do przekazania ich właściwym organom krajowym.

(4)

Niezbędnym warunkiem kontroli autentyczności bank­ notów i monet euro jest odpowiednie skonfigurowanie stosowanych do tego celu urządzeń. W celu skonfiguro­ wania urządzeń wykorzystywanych do kontroli auten­ tyczności należy udostępnić odpowiednią ilość podrobio­ nych banknotów i monet w miejscach przeprowadzania testów tych urządzeń. Dlatego należy zezwolić na trans­ port podrobionych banknotów i monet między właści­ wymi organami krajowymi, jak również instytucjami i organami Unii Europejskiej.

(2)

Należy zapewnić autentyczność banknotów i monet euro będących w obiegu. W tym celu instytucje kredytowe, inni dostawcy usług płatniczych i inne podmioty gospo­ darcze, którzy uczestniczą w obsłudze i rozprowadzaniu banknotów i monet, powinni sprawdzać autentyczność banknotów i monet euro, które otrzymują, przed ich ponownym wprowadzeniem do obiegu, chyba że otrzy­ mały je od innych podmiotów lub osób również podle­ gających obowiązkowi kontroli autentyczności lub od

Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) zostało formalnie powołane jako jednostka organizacyjna Komisji decyzją Rady 2003/861/WE (4) i decyzją Komisji 2005/37/WE (5). Dlatego przepis stanowiący, że ECTN przekazuje dane Komisji, nie jest już potrzebny.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1338/2001,

(1) Dz.U. C 27 z 31.1.2008, s. 1. (2) Opinia z dnia 17 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Opinia wydana w wyniku konsultacji o charakterze nieobowiązkowym. (3) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6.

(4) Decyzja Rady 2003/861/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. dotycząca analizy technicznej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet euro (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 44). 5) Decyzja Komisji 2005/37/WE z dnia 29 października 2004 r. usta­ ( nawiająca Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) oraz przewidująca koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, s. 73).

L 17/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 39 z 200922.1.2009

  Decyzja Rady 2009/42/WPZiB z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wspierania, w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa, działań UE mających na celu promowanie w krajach trzecich procesu prowadzącego do zawarcia traktatu o handlu bronią

 • Dz. U. L17 - 37 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych

 • Dz. U. L17 - 23 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 i MSR 1 (1)

 • Dz. U. L17 - 19 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L17 - 17 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L17 - 15 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L17 - 10 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do dnia 16 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L17 - 8 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 7 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 47/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 5 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 4 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 45/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

 • Dz. U. L17 - 0 z 200922.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.