Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych

Data ogłoszenia:2009-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 37

22.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 54/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w celu zapewnienia skutecznego zarządzania przeprowa­ dzanego w bliskiej współpracy między władzami Wysp Owczych, organami celnymi państw członkowskich i Komisją wspomniany system zarządzania powinien obejmować kontyngenty taryfowe przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 669/97.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 z dnia 14 kwietnia 1997 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspól­ notowymi kontyngentami taryfowymi obejmującymi niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

(4)

W odniesieniu do 2008 r. wielkości kontyngentów tary­ fowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinny być obliczane proporcjonalnie do wielkości podstawowych określonych w decyzji nr 2/2008 (2008/957/WE), uwzględniając okres, jaki upłynął do dnia zastosowania kontyngentów.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/97.

(1)

Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE–Dania/ Wyspy Owcze (2008/957/WE) (2) zmieniła tabelę I i II do protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Euro­ pejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony.

(6)

Zgodnie z decyzją nr 2/2008 (2008/957/WE) nowe kontyngenty taryfowe mają być stosowane od dnia 1 września 2008 r. Niniejsze rozporządzenie należy więc stosować, począwszy od tej samej daty.

(7) (2)

W zmienionym protokole 1 do umowy przewidziano trzy nowe roczne kontyngenty taryfowe obejmujące przywóz do Wspólnoty niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych. Nowe kontyngenty taryfowe mają obowiązywać od dnia 1 września 2008 r. W celu wdrożenia tych nowych kontyngentów taryfowych należy dostosować ustalony w rozporządzeniu (WE) nr 669/97 wykaz ryb i produktów rybołówstwa objętych kontyngentami tary­ fowymi.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 669/97 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) przewiduje system zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat przyjmowania zgłoszeń celnych. Dla uproszczenia oraz

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2 Kontyngentami taryfowymi ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem zarządza się zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.”;

(1) Dz.U. L 101 z 18.4.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 338 z 17.12.2008, s. 72. (3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

L 17/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2009

2) załącznik zmienia się w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 669/97 dodaje się wiersze w brzmieniu:

Numer porządkowy Podpodział TARIC Wielkość kontyngentu (tony)

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna

„09.0672

ex 0305 59 80

80

Czarniak (Pollachius virens), solony i suszony

0

Od 1.9. do 31.12.2008 r.: 250 Od 1.1. do 31.12.2009 r. i następnie od 1.1. do 31.12. każdego roku: 750

09.0674

ex 0307 91 00 ex 0307 99 18 ex 1605 90 30

10 10 30

Trąbik zwyczajny (Buccinum Undatum), żywy, świeży lub schło­ dzony, mrożony, przetworzony lub zakonserwowany

0

Od 1.9. do 31.12.2008 r.: 400 Od 1.1. do 31.12.2009 r. i następnie od 1.1. do 31.12. każdego roku: 1 200

09.0676

ex 0306 14 90

10

Krab gatunku Geryon affinis, mrożony

0

Od 1.9. do 31.12.2008 r.: 250 Od 1.1. do 31.12.2009 r. i następnie od 1.1. do 31.12. każdego roku: 750”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 39 z 200922.1.2009

  Decyzja Rady 2009/42/WPZiB z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wspierania, w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa, działań UE mających na celu promowanie w krajach trzecich procesu prowadzącego do zawarcia traktatu o handlu bronią

 • Dz. U. L17 - 23 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 i MSR 1 (1)

 • Dz. U. L17 - 19 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L17 - 17 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L17 - 15 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L17 - 10 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do dnia 16 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L17 - 8 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 7 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 47/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 5 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 4 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 45/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

 • Dz. U. L17 - 1 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

 • Dz. U. L17 - 0 z 200922.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.