Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

Data ogłoszenia:2009-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 5

Strona 1 z 2
22.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 4 zdanie trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

Ryzyko pomylenia medalu lub żetonu, na których widnieje określenie „euro” lub „eurocent” lub symbol euro, z legalnymi monetami euro jest większe, jeśli na danym medalu lub żetonie widnieje również określona wartość nominalna. W związku z tym w takich przypad­ kach określenie „nie stanowi legalnego środka płatni­ czego” powinno być wybite na awersie lub rewersie takiego medalu lub żetonu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2182/2004,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 (2) zakazuje medali i żetonów podobnych do monet euro. Doświad­ czenie nabyte w okresie wdrażania zakazu medali i żetonów podobnych do monet euro wykazało koniecz­ ność sprecyzowania przepisów ochronnych oraz zwięk­ szenia przejrzystości procesu decyzyjnego. Obywatele mogą być skłonni uwierzyć, że niektóre medale lub niektóre żetony są legalnym środkiem płatni­ czym nie tylko wtedy, gdy są one opatrzone wzorem podobnym do wzoru na legalnych monetach euro, lecz również wtedy, gdy figurują na nich pewne elementy tego wzoru. W związku z tym szczególne elementy wzorów legalnych monet euro nie mogą być reproduko­ wane w formie, w jakiej występują na monetach euro. Ponadto symbole emitującego państwa członkowskiego nie mogą być reprodukowane na medalach i żetonach w formie, w jakiej występują na monetach euro. Zmiany W rozporządzeniu (WE) nr 2182/2004 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Przepisy ochronne 1. Z zastrzeżeniem art. 3 i 4, produkcja i sprzedaż medali i żetonów oraz ich przywóz i dystrybucja do celów sprze­ daży lub do innych celów handlowych są zabronione w następujących okolicznościach: a) gdy na ich powierzchni widnieje określenie »euro«, »euro­ cent« lub symbol euro; b) gdy ich rozmiar mieści się w przedziale referencyjnym; lub c) gdy wzór widniejący na powierzchni medali i żetonów jest podobny do: (i) wzoru lub elementów wzoru widniejącego na powierzchni monet euro, takich jak określenia »euro« i »eurocent«, dwanaście gwiazd Unii Europej­ skiej, kontury geograficzne oraz cyfry występujące na monetach euro; (ii) symboli suwerenności narodowej państwa członkow­ skiego w formie, w jakiej występują na monetach euro, takich jak podobizna głowy państwa, herb, znak mennicy, znak mincerski, nazwa państwa członkowskiego; (iii) kształtu krawędzi lub wzoru na krawędzi monet euro; lub (iv) symbolu euro.

(1)

(2)

(3)

Po konsultacji z ekspertami w dziedzinie fałszowania monet, o których mowa w decyzji Komisji 2005/37/WE z dnia 29 października 2004 r. ustanawia­ jącej Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) oraz przewidującej koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem (3), Komisja stwierdza, czy przestrzegane są przepisy ochronne okre­ ślone w rozporządzeniu (WE) nr 2182/2004 i czy dany metalowy przedmiot jest medalem lub żetonem. Należy ustanowić i doprecyzować szczegółowe kryteria, jakimi Komisja kieruje się przy stwierdzaniu zgodności z przepisami ochronnymi.

(4)

(1) Dz.U. C 283 z 7.11.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 19 z 21.1.2005, s. 73.

L 17/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 39 z 200922.1.2009

  Decyzja Rady 2009/42/WPZiB z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wspierania, w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa, działań UE mających na celu promowanie w krajach trzecich procesu prowadzącego do zawarcia traktatu o handlu bronią

 • Dz. U. L17 - 37 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych

 • Dz. U. L17 - 23 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 i MSR 1 (1)

 • Dz. U. L17 - 19 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L17 - 17 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L17 - 15 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L17 - 10 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do dnia 16 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L17 - 8 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 7 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 47/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 4 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 45/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

 • Dz. U. L17 - 1 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

 • Dz. U. L17 - 0 z 200922.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.