Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6

Strona 1 z 10
L 171/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85 i art. 95a ust. 3 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

który stanowi, że cena minimalna ustalona w art. 95a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 powinna obejmować wszystkie ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi. Niemniej jednak, tam gdzie warunki klimatyczne panujące na obszarach objętych umową kontraktacji sprzyjają produkcji większej ilości ziem­ niaków lub ziemniaków o większej zawartości skrobi niż było to pierwotnie przewidziane, powinno być możliwe przyjęcie tych ziemniaków przez przedsiębior­ stwo produkujące skrobię ziemniaczaną, pod warunkiem że zapłaci ono za nie cenę minimalną. Ziemniaki o zawartości skrobi poniżej 13 % nie mogą zostać zakwalifikowane jako surowiec do produkcji skrobi ziemniaczanej. Ziemniaki o zawartości skrobi poniżej 13 % nie powinny być przyjmowane przez przedsiębiorstwa produkujące skrobię. Tam gdzie ze względu na warunki klimatyczne zawartość skrobi jest niższa oraz na wniosek państwa członkowskiego, Komisja może zezwolić na przyjmowanie ziemniaków o zawartości skrobi niższej niż 13 %. Należy wprowadzić środki kontrolne mające zapewnić, że tylko skrobia produkowana zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia stanowi podstawę do wypła­ cenia premii. W celu ochrony producentów ziemniaków przeznaczonych do produkcji skrobi konieczne jest stosowanie ceny minimalnej, określonej w art. 95a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, przy zakupie wszystkich ziemniaków. Dlatego też należy przewidzieć sankcje tam, gdzie nie zapłacono ceny minimalnej, albo wobec przedsiębiorstwa produkującego skrobię, które przyjęło ziemniaki nieobjęte umową kontraktacji. Należy wprowadzić przepisy, które umożliwią dopilno­ wanie, by wyprodukowana nadwyżka skrobi ziemniacza­ nej, przekraczająca wysokość przyznanej przedsiębior­ stwu subkwoty, była wywożona bez refundacji wywozo­ wej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 84a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W przypadku jakie­ gokolwiek naruszenia tego przepisu powinno się stosować sankcje. Należy określić, jakie decyzje mają być podjęte w stosunku do subkwoty przedsiębiorstw produkujących skrobię, które łączą się, zmieniają właściciela lub zaprzes­ tają handlu. Państwom członkowskim i Komisji należy umożliwić sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem systemu kwot. Należy określić informacje, które przedsiębiorstwa produkujące skrobię powinny przekazywać państwu członkowskiemu, a państwo członkowskie – Komisji.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (2) było w znacznym stopniu wielo­ krotnie zmieniane (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporzą­ dzenie to należy przekształcić. Wspomniane dalsze zmiany są konieczne w następstwie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 oraz przyjęcia rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolni­ ków, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.