Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 18

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

Data ogłoszenia:2009-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 18

Strona 1 z 5
L 172/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2009/7/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 31 i 32, uwzględniając wniosek Komisji, sporządzony po uzyskaniu opinii grupy osób mianowanych przez Komitet Naukowo-Tech­ niczny spośród ekspertów naukowych państw członkowskich, oraz po konsultacji z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2 lit. b) Traktatu przewiduje utworzenie jednoli­ tych norm bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników i ludności. Artykuł 30 Traktatu przewiduje ustanowienie w ramach Wspólnoty podstawowych norm ochrony zdrowia pracowników i ludności przed zagrożeniami wynikają­ cymi z promieniowania jonizującego. Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społe­ czeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (3) ustanawia podsta­ wowe normy bezpieczeństwa. Przepisy tej dyrektywy zostały uzupełnione bardziej szczegółowymi przepisami. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej zwany „Try­ bunałem Sprawiedliwości”) uznał w swoim orzecznic­ twie (4), że Wspólnota dzieli kompetencje ze swoimi państwami członkowskimi w obszarach objętych Konwencją bezpieczeństwa jądrowego (5).

(9)

Trybunał Sprawiedliwości uznał w swoim orzecznictwie, że postanowienia rozdziału 3 Traktatu, dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, stanowią spójną całość przekazującą Komisji uprawnienia w dość znacznym zakresie, w celu ochrony ludności i środowiska przed ryzykiem skażenia promieniotwór­ czego. Trybunał Sprawiedliwości uznał w swoim orzecznictwie, że nałożone na Wspólnotę na mocy art. 2 lit. b) Traktatu zadanie utworzenia jednolitych norm bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia ludności i pracowników, nie oznacza, że po ustanowieniu takich norm państwa członkowskie nie mogą zapewniać bardziej rygorystycz­ nych środków ochrony. Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku zdarzenia radiacyjne­ go (6) ustanowiła ramy dla powiadamiania i przekazywania informacji, które będą wykorzystywane przez państwa członkowskie w celu ochrony ludności w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Dyrektywa Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku zdarzenia radiacyjnego (7), nałożyła na państwa człon­ kowskie obowiązek informowania ludności w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Odpowiedzialność krajowa państw członkowskich za bezpieczeństwo jądrowe obiektów jądrowych jest podsta­ wową zasadą leżącą u podstaw regulacji dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, opracowanych na poziomie międzynarodowym, ustanowioną w Konwencji bezpie­ czeństwa jądrowego. Zasada odpowiedzialności krajowej oraz zasada pierwotnej odpowiedzialności posiadacza zezwolenia za bezpieczeństwo jądrowe obiektów jądro­ wych podlegające nadzorowi właściwego krajowego organu regulacyjnego powinny zostać wzmocnione, a rola i niezależność właściwych organów regulacyjnych powinna zostać wzmocniona niniejszą dyrektywą. Każde z państw członkowskich może decydować o swoim koszyku energetycznym zgodnie z odpowiednimi politykami krajowymi.

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(8)

(4)

(1) Opinia z dnia 10 czerwca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1. (4) C-187/87 (Rec. 1988, s. 5013), C-376/90 (Rec. 1992, s. I-6153) oraz C-29/99 (Rec. 2002, s. I-11221). (5) Dz.U. L 318 z 11.12.1999, s. 21.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 36 z 20092.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L172 - 35 z 20092.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/20 w zakresie wielkości emisji monet euro w Austrii w 2009 r. (EBC/2009/15)

 • Dz. U. L172 - 34 z 20092.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L172 - 23 z 20092.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L172 - 13 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 22 do dnia 26 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L172 - 10 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 570/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L172 - 9 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L172 - 7 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 108. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L172 - 3 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego producenta eksportującego w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L172 - 1 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.