Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 23

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2009-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 23

Strona 1 z 8
2.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/23

DYREKTYWA KOMISJI 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten zawiera chlorsulfuron, cyroma­ zynę, dimetachlor, etofenproks, lufenuron, penkonazol, trialat oraz triflusulfuron. Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamia­ jących. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku chlorsulfronu i cyromazyny państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Grecja, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 27 lipca 2007 r. oraz 31 sierpnia 2007 r. W przypadku dimetachloru i penkonazolu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy były Niemcy, a wszystkie istotne infor­ macje przekazano, odpowiednio, w dniach 2 maja 2007 r. i 19 czerwca 2007 r. W przypadku etofenproksu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy były Włochy, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 15 lipca 2005 r. W przypadku lufenuronu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Portugalia, a wszystkie istotne informacje przeka­ zano dnia 20 września 2006 r. W przypadku trialatu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy było Zjednoczone Królestwo, a wszystkie istotne infor­ macje przekazano dnia 6 sierpnia 2007 r. W przypadku triflusulfuronu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Francja, a wszystkie istotne infor­ macje przekazano dnia 26 lipca 2007 r. Sprawozdania z oceny zostały poddane wzajemnej wery­ fikacji przez państwa członkowskie oraz EFSA i przedstawione Komisji w formie sprawozdań nauko­

wych EFSA (4) w dniu 26 listopada 2008 r. dla chlorsul­ fronu, w dniu 17 września 2008 r. dla cyromazyny i dimetachloru, w dniu 19 grudnia 2008 r. dla etofen­ proksu, w dniu 30 września 2008 r. dla luferonu i triflusulferonu, w dniu 25 września 2008 r. dla penko­ nazolu i w dniu 26 września 2008 r. dla trialatu. Spra­ wozdania te zostały zweryfikowane przez państwa człon­ kowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 26 lutego 2009 r. w formie opra­ cowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu doty­ czącego chlorsulfronu, cyromazyny, dimetachloru, lufe­ nuronu, penkonazolu, trialatu i triflusulfuronu oraz w dniu 13 marca 2009 r. dla etofenproksu.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 201, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlor­ sulfron (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 201, Wnioski z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, dotyczące substancji czynnej – chlorsulfuronu) (sfinalizowano dnia 26 listopada 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 36 z 20092.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L172 - 35 z 20092.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/20 w zakresie wielkości emisji monet euro w Austrii w 2009 r. (EBC/2009/15)

 • Dz. U. L172 - 34 z 20092.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L172 - 18 z 20092.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

 • Dz. U. L172 - 13 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 22 do dnia 26 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L172 - 10 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 570/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L172 - 9 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L172 - 7 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 108. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L172 - 3 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego producenta eksportującego w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L172 - 1 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.