Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 173 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/679/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5027)

Data ogłoszenia:2009-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 173 POZ 13

3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/679/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5027)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/519/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 2007/679/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/679/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się wraz z początkiem roku budżeto­ wego 2010. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Decyzja Komisji 2007/679/WE (2) ustala kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modu­ lacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 na podstawie rocznych stawek dobrowolnej modulacji mających zastosowanie na poziomie regio­ nalnym i w skali rocznej. Artykuł 1 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 prze­ widuje, że stawki ustalone w art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (3), pomniejszone o 5 punktów procen­ towych, odliczane są od stawki dobrowolnej modulacji stosowanej w państwach członkowskich. Należy zatem odpowiednio pomniejszyć kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 25. (3) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

L 173/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie

(mln EUR) 2009 2010 2011 2012

397,0

374,9

347,3

313,9”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 173 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 12 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L173 - 11 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 10 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 9 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 8 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 7 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 6 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L173 - 5 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L173 - 4 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L173 - 3 z 20093.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.

 • Dz. U. L173 - 1 z 20093.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.