Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 173 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 173 POZ 3

3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 579/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 153 ust. 4 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

cyjne zapotrzebowanie, ilość uzupełniającą należy rozdzielić pomiędzy zainteresowane kraje trzecie w sposób zapewniający pełną dostawę. W przypadku Indii uznaje się za stosowne utrzymanie początkowo przyznanej ilości w wysokości 10 000 ton. W odniesieniu do pozostałego zapotrzebowania należy ustalić ogólną ilość dla państw AKP, które wspólnie postanowiły wprowadzić pomiędzy sobą procedury przy­ dzielania ilości w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do rafinerii cukru. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Artykuł 153 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że w roku gospodarczym 2008/2009 w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do rafinerii wspól­ notowych zawiesza się stosowanie należności celnych przywozowych nakładanych na ilości uzupełniające suro­ wego cukru trzcinowego pochodzącego z państw, o których mowa w załączniku XIX do wymienionego rozporządzenia. Przedmiotową ilość uzupełniającą należy obliczyć, zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyn­ gentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (2), na podstawie prognozy bilansu dostaw cukru surowego do Wspólnoty. W odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 bilans wykazuje potrzebę przywozu ilości uzupełniającej cukru surowego, tak aby zaspokoić zapo­ trzebowanie wspólnotowych rafinerii cukru. Aby zapewnić wspólnotowym rafineriom cukru wystar­ czające dostawy cukru surowego zaspokajające ich trady­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla okresu od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. uzupełniająca ilość surowego cukru trzcinowego do rafinacji objętego kodem CN 1701 11 10 zgodnie z art. 153 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wynosi: a) 127 547 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący z państw wymienionych w załączniku XIX do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 z wyjątkiem Indii; b) 10 000 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący z Indii. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 173 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 13 z 20093.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/679/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5027)

 • Dz. U. L173 - 12 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L173 - 11 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 10 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 9 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 8 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 7 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L173 - 6 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L173 - 5 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L173 - 4 z 20093.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L173 - 1 z 20093.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.