Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem

Data ogłoszenia:2009-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 12

Strona 1 z 2
L 175/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (4) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają kore­ lacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami trans­ pozycji, oraz do podawania ich do wiadomości publicz­ nej. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę dyrektywa 2006/112/WE,

W konkluzjach z posiedzenia Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 28 listopada 2006 r. uzgodniono opracowanie strategii zwalczania oszustw podatkowych wdrażanej na poziomie wspólnotowym, szczególnie w odniesieniu do oszustw podatkowych w dziedzinie opodatkowania pośredniego, w celu uzupełnienia działań krajowych. Niektóre omawiane w tym kontekście środki wymagają zmiany dyrektywy 2006/112/WE (3). Import towaru jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT), jeżeli następuje po nim dostawa lub prze­ mieszczenie takiego towaru do podatnika w innym państwie członkowskim. Warunki udzielania takiego zwolnienia określają państwa członkowskie. Doświad­ czenie pokazuje jednak, że w takiej sytuacji rozbieżności w jego stosowaniu wykorzystywane są przez pośred­ ników do celów unikania zapłaty VAT od importowa­ nego na takich zasadach towaru. W celu przeciwdziałania takim nadużyciom konieczne jest określenie, w odniesieniu do konkretnych transakcji, na poziomie wspólnotowym, zestawu minimalnych warunków stosowania takiego zwolnienia. Ponieważ, z powyższych względów, cel niniejszej dyrek­ tywy, a mianowicie uregulowania problemu uchylania się od płacenia VAT, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspól­ noty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 22 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 22 Za odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się wykorzystanie przez siły zbrojne państwa będącego członkiem Traktatu Północnoatlantyckiego, do ich użytku lub do użytku towarzyszących im pracowników cywilnych, towarów, które nie zostały przez te siły zbrojne nabyte na ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego, jeżeli import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu przewidzianemu w art. 143 ust. 1 lit. h).”; 2) artykuł 140 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, których import jest w każdych okolicznościach zwolniony na mocy przepisów art. 143 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz e)–l);”; 3) w art. 143 wprowadza się następujące zmiany: a) wyrazy wprowadzające otrzymują brzmienie: „1. Państwa członkowskie zwalniają następujące trans­ akcje:”;

(4) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Opinia z dnia 24 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 13 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 20 z 20094.7.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (  Dz.U. L 159 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L175 - 18 z 20094.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2009/16)

 • Dz. U. L175 - 16 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca tymczasowego zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających malation w departamencie Gujana Francuska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5349)

 • Dz. U. L175 - 14 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniająca art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5134)

 • Dz. U. L175 - 7 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L175 - 5 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do diklofenaku (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.