Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniająca art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5134)

Data ogłoszenia:2009-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 14

L 175/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniająca art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5134) (2009/520/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w zakresie praw własności intelektualnej wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” powinna opierać się na zasadach rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parla­ mentu Europejskiego i Rady (2), gdzie prawa dostępu w celu wykorzystania obejmują zastosowanie komercyjne i powinny promować nie tylko tworzenie, ale również wykorzystywanie wiedzy (zob. motyw 29 i art. 23 ust. 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 71/2008),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1), w szczególności art. 24 ust. 2 załącznika I do tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając projekt zmiany zatwierdzony przez zarząd wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” dnia 10 października 2008 r.,

Artykuł 1 Artykuł 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 71/2008 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje: „4. Warunki praw dostępu i licencji dla osób prawnych, które zawarły umowę o dotację ze wspólnym przedsiębior­ stwom »Czyste niebo«, są określone w umowie o dotację w zakresie dotyczącym istniejącej i nowej wiedzy do celów realizacji projektów, stosowania nowej wiedzy i stosowania istniejącej wiedzy niezbędnej do wykorzystania nowej wiedzy.”.

(1)

Zarząd wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” zatwierdził i przedłożył projekt zmiany zastępującej treść art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 71/2008 w celu umożliwienia określenia w umowie na dotację praw dostępu nie tylko do celów badawczych, ale również do celów komercyjnych.

(2)

Zmiana ta, niemająca wpływu na zasadnicze elementy statutu „Czystego nieba”, jest uzasadniona, gdyż zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 71/2008 polityka

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do wspólnego przedsiębior­ stwa „Czyste niebo”:

(2) Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1.

(1) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 1.

4.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/15

Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste Niebo” c/o Liam Breslin Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Dyrektor Wykonawczy wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” CDMA 04/166 1049 Bruksela BELGIA

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 20 z 20094.7.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (  Dz.U. L 159 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L175 - 18 z 20094.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2009/16)

 • Dz. U. L175 - 16 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca tymczasowego zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających malation w departamencie Gujana Francuska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5349)

 • Dz. U. L175 - 12 z 20094.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem

 • Dz. U. L175 - 7 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L175 - 5 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do diklofenaku (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.