Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca tymczasowego zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających malation w departamencie Gujana Francuska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5349)

Data ogłoszenia:2009-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 16

Strona 1 z 2
L 175/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca tymczasowego zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających malation w departamencie Gujana Francuska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5349) (2009/521/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

opanować innymi środkami. W takim przypadku właściwe państwo członkowskie bezzwłocznie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o podjętych działaniach wraz z ich uzasadnieniem. Stosowanie tymczasowego środka może zostać przedłużone na podstawie decyzji podjętej zgodnie z procedurą zarządza­ nia, o której mowa w art. 28 ust. 2 dyrektywy.

(5)

Artykuł 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE (zwanej dalej „dyrektywą”) stanowi, że Komisja rozpocznie dziesięcioletni program, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich substancji czynnych, które w dniu 14 maja 2000 r. już znajdowały się na rynku (zwany dalej „programem przeglądu”). Malation (WE nr 204-497-7; CAS nr 121-75-5) zidenty­ fikowano jako substancję czynną produktów biobój­ czych, będącą w obrocie przed dniem 14 maja 2000 r. w celach innych niż cele wymienione w art. 2 ust. 2 lit. c) i d) dyrektywy. Z powodu nieprzedłożenia pełnej dokumentacji w celu uzasadnienia włączenia malationu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy w terminie przewidzianym w części B załącznika V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2032/2003 (2), Komisja postanowiła, decyzją Komisji 2007/565/WE (3), że malation nie zostanie włączony do załączników I, IA lub IB do dyrektywy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 (4), produkty biobójcze zawierające malation nie będą już wprowadzane do obrotu. Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy określa warunki, na których państwo członkowskie może czasowo zezwolić, na okres nieprzekraczający 120 dni, na dopuszczenie do obrotu produktów biobójczych niespełniających wymogów dyrektywy. Takie czasowe zezwolenie może zostać przy­ znane jedynie w stosunku do ograniczonego i kontrolowanego wykorzystania, jeżeli zastosowanie tego rodzaju środka jest konieczne ze względu na wystą­ pienie nieprzewidzianego zagrożenia, którego nie można

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 123 307 216 325 z z z z 24.4.1998, s. 1. 24.11.2003, s. 1. 21.8.2007, s. 17. 11.12.2007, s. 3.

(2)

W dniu 27 lutego 2009 r. Francja poinformowała Komisję i pozostałe państwa członkowskie o swojej decyzji tymczasowego zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych zawierających malation jako produktów biobójczych typu 18 zgodnie z definicją zawartą w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE (insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów). Zezwolenie zostało udzielone na okres 120 dni, począwszy od dnia 3 marca 2009 r. i było ważne jedynie do celów zwalczania przenosicieli choroby prowadzonego przez podmioty publiczne w departamencie Gujana Francuska. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Francję tymczasowe zezwolenie na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających malation było konieczne ze względu na szybko rozwijającą się epidemię gorączki denga w Gujanie Francuskiej. Władze lokalne nie miały innych skutecznych produktów owadobójczych dostęp­ nych na dużą skalę do zwalczania dorosłych komarów.

(3)

(6)

W dniu 28 kwietnia 2009 r. Francja zwróciła się do Komisji o podjęcie decyzji, czy wspomniane działania mogą być przedłużone lub powtórzone zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 98/8/WE. Wniosek został złożony w oparciu o ryzyko, że w dalszym ciągu nie będzie odpowiednich alternatywnych produktów do zwalczania komarów przenoszących chorobę, dostęp­ nych w Gujanie Francuskiej w dniu 1 lipca 2009 r., kiedy wygaśnie pierwotne zezwolenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 20 z 20094.7.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (  Dz.U. L 159 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L175 - 18 z 20094.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2009/16)

 • Dz. U. L175 - 14 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniająca art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5134)

 • Dz. U. L175 - 12 z 20094.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem

 • Dz. U. L175 - 7 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L175 - 5 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do diklofenaku (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.