Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2009/16)

Data ogłoszenia:2009-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 18

Strona 1 z 2
L 175/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2009

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2009/16) (2009/522/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

a następnie zwiększania akcji kredytowej; oraz d) zwięk­ szenie rynkowych zasobów płynności w ważnych segmentach rynku niepublicznych dłużnych papierów wartościowych.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1 akapit drugi w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwszym, a także art. 18 ust. 1,

W ramach wspólnej polityki pieniężnej program obejmu­ jący transakcje bezwarunkowego zakupu kwalifikowa­ nych zabezpieczonych obligacji powinien być realizo­ wany przez banki centralne Eurosystemu w sposób jednolity zgodnie z postanowieniami niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Wprowadzenie i zakres programu obejmującego transakcje bezwarunkowego zakupu zabezpieczonych obligacji Eurosystem wprowadza program, w ramach którego banki centralne Eurosystemu będą dokonywały transakcji zakupu kwalifikowanych zabezpieczonych obligacji, z nominalną kwotą docelową w wysokości 60 miliardów EUR. W ramach programu banki centralne Eurosystemu mogą podejmować decyzje o zakupie kwalifikowanych zabezpieczonych obligacji od kwalifikowanych kontrahentów na rynku pierwotnym i wtórnym zgodnie z kryteriami kwalifikacji określonymi w niniejszej decyzji. Do transakcji bezwarunkowego zakupu zabezpieczonych obligacji realizowanych w ramach programu przez banki centralne Eurosystemu nie mają zastosowania postanowienia wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1). Artykuł 2 Kryteria kwalifikacji zabezpieczonych obligacji Zabezpieczone obligacje, które: a) są aktywami kwalifikowa­ nymi na potrzeby operacji polityki pieniężnej zgodnie z postanowieniami wytycznych EBC/2000/7; b) są denomino­ wane w euro; c) zostały wyemitowane przez instytucje kredy­ towe zarejestrowane w strefie euro lub przez inne podmioty zarejestrowane w strefie euro, spełniające warunki określone poniżej w pkt 4; oraz d) są utrzymywane i rozliczane w strefie euro – kwalifikują się na potrzeby transakcji bezwarun­ kowego zakupu realizowanych w ramach programu, o ile speł­ niają następujące wymogi dodatkowe:

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statusu ESBC krajowe banki centralne państw członkowskich, które przyjęły euro (zwane dalej „KBC”), oraz Europejski Bank Centralny (EBC) (zwane dalej wspólnie „bankami centralnymi Euro­ systemu”) mogą dokonywać operacji na rynkach finanso­ wych m.in. w formie transakcji bezwarunkowego kupna i sprzedaży instrumentów rynkowych.

(2)

W dniu 7 maja 2009 r., a następnie w dniu 4 czerwca 2009 r. Rada Prezesów zdecydowała, iż w związku z panującymi obecnie na rynku nadzwyczajnymi okolicz­ nościami należy rozpocząć realizację programu (zwanego dalej „programem zakupu obligacji” lub „programem”), w ramach którego KBC oraz – w wyjątkowych przypad­ kach – EBC będą mogły, w bezpośrednim kontakcie z kontrahentami oraz stosownie do przydzielonych im udziałów, dokonywać transakcji bezwarunkowego zakupu kwalifikowanych zabezpieczonych obligacji. Banki centralne Eurosystemu zamierzają realizować program zakupu obligacji stopniowo, z uwzględnieniem sytuacji panującej na rynku oraz potrzeb związanych z polityką pieniężną Eurosystemu. Celem realizowania opisywanych tu transakcji zakupu jest: a) pobudzenie dalszego spadku terminowych stóp procentowych rynku pieniężnego; b) złagodzenie warunków finanso­ wania dla instytucji kredytowych i przedsiębiorstw; c) zachęcenie instytucji kredytowych do podtrzymania,

4.7.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 20 z 20094.7.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (  Dz.U. L 159 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L175 - 16 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca tymczasowego zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających malation w departamencie Gujana Francuska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5349)

 • Dz. U. L175 - 14 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniająca art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5134)

 • Dz. U. L175 - 12 z 20094.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem

 • Dz. U. L175 - 7 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L175 - 5 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do diklofenaku (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.