Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny (1)

Data ogłoszenia:2009-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 3

4.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 581/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając opinię Europejskiej Agencji Leków wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3) (4)

w odniesieniu do bydła, w zastosowaniu do tłuszczu, wątroby i nerek, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 powinno zostać odpowiednio zmienione. Przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporzą­ dzenia należy przewidzieć odpowiedni okres w celu umożliwienia państwom członkowskim dostosowania istniejących pozwoleń na dopuszczenie do obrotu danych weterynaryjnych produktów leczniczych, wyda­ nych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

Wszystkie substancje farmakologicznie czynne stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczni­ czych przeznaczonych do podawania zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność, powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90. Substancja gamitromycyna jest włączona do załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do bydła, w zastosowaniu do tłuszczu, wątroby i nerek, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Tymczasowe maksymalne limity pozostałości dla tej substancji, określone w wymienionym załączniku, przestają obowiązywać dnia 1 lipca 2009 r. Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych otrzymał i ocenił dodatkowe informacje, w wyniku czego zalecił, aby tymczasowe maksymalne limity pozostałości dla gamitromycyny określić jako ostateczne i w konsekwencji włączyć je do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zostaje zmie­ niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od sześćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 1.

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

L 175/4

ZAŁĄCZNIK W pkt 1.2.4 w załączniku I (Wykaz substancji farmakologicznie czynnych, dla których zostały ustalone maksymalne limity pozostałości) do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 po pozycji „Erytromycyna” dodaje się pozycję „Gamitromycyna” w brzmieniu:

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e) Maksymalne limity pozostałości

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

Tkanki docelowe

Inne przepisy

PL

„Gamitromycyna

Gamitromycyna

Bydło

20 μg/kg 200 μg/kg 100 μg/kg

Tłuszcz Wątroba Nerki

Nie stosować u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.7.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 20 z 20094.7.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (  Dz.U. L 159 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L175 - 18 z 20094.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2009/16)

 • Dz. U. L175 - 16 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca tymczasowego zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających malation w departamencie Gujana Francuska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5349)

 • Dz. U. L175 - 14 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniająca art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5134)

 • Dz. U. L175 - 12 z 20094.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem

 • Dz. U. L175 - 7 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L175 - 5 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do diklofenaku (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.