Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG))

Data ogłoszenia:2009-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 7

Strona 1 z 4
4.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 583/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci i czwarty,

Grecja z kolei wykazała znaczenie produkcji octu balsa­ micznego na jej terytorium, wprowadzanego do obrotu między innymi pod nazwą „balsamico” lub „balsamon” oraz niekorzystny skutek, jaki miałaby tym samym rejest­ racja „Aceto Balsamico di Modena” dla istnienia tych produktów, które znajdują się legalnie na rynku od co najmniej pięciu lat. Grecja utrzymuje również, że okre­ ślenia „aceto balsamico”, „balsamic” itp. są nazwami rodzajowymi.

(6)

W pismach z dnia 4 marca 2008 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie do podjęcia próby porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

a także mają na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i na mocy art. 17 ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Aceto Balsamico di Modena” został opubliko­ wany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(8)

Zważywszy że w przewidzianym terminie nie doszło do porozumienia między Francją, Niemcami, Grecją a Włochami, Komisja jest zobowiązana podjąć decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(2)

Niemcy, Grecja i Francja zgłosiły sprzeciwy wobec rejest­ racji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Sprzeciwy te zostały uznane za dopuszczalne na podstawie art. 7 ust. 3 akapit pierwszy lit. a)–d) wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Zgłoszenie sprzeciwu Niemiec dotyczyło w szczególności obawy, że rejestracja chronionego oznaczenia geograficz­ nego „Aceto Balsamico di Modena” zagrozi istnieniu produktów, które znajdują się legalnie na rynku od co najmniej pięciu lat i są wprowadzane do obrotu pod nazwami „Balsamessig”/„Aceto balsamico”, a także domniemania, że nazwy te są nazwami rodzajowymi. Niemcy wykazały również brak przejrzystości, jeśli chodzi o etapy produkcji, które muszą mieć miejsce na obszarze pochodzenia.

Komisja zwróciła się o opinię komitetu naukowego dla określenia nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i świadectw o szczególnym charakterze, ustanowionego decyzją 93/53/WE (4) w celu ustalenia, czy spełnione są warunki rejestracji. W swojej opinii wydanej jednogłośnie dnia 6 marca 2006 r. komitet uznał, że nazwa „Aceto Balsamico di Modena” posiada niepodważalną renomę na rynku krajowym, a także na rynkach zewnętrznych, o czym świadczy częste zastosowanie jej w wielu prze­ pisach kulinarnych wielu państw członkowskich oraz widoczna obecność w Internecie, prasie i mediach. „Aceto Balsamico di Modena” spełnia tym samym nieodłączony warunek szczególnej renomy produktu odpowiadającego tej nazwie. Komitet zwrócił uwagę na stuletnie współistnienie produktów na rynku. Komitet stwierdził również, że „Aceto Balsamico di Modena” i „Aceto balsamico tradizionale di Modena” są innymi produktami ze względu na swoje cechy, zdobywanych klientów, stosowanie, sposób dystrybucji, prezentację i cenę, umożliwiając tym samym zapewnienie równego traktowania odnośnych producentów i niewprowadzanie konsumenta w błąd. Komisja zatwierdza te uwagi w całości.

(4)

Zgłoszenie sprzeciwu Francji dotyczyło w szczególności faktu, że „Aceto Balsamico di Modena” nie cieszy się własną renomą odrębną od renomy „Aceto balsamico tradizionale di Modena”, zarejestrowanego już jako chro­ niona nazwa pochodzenia rozporządzeniem (WE) nr 813/2000 (3). Według Francji konsument mógłby zostać wprowadzony w błąd, jeśli chodzi o charakter i pochodzenie odnośnego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 175 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 20 z 20094.7.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (  Dz.U. L 159 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L175 - 18 z 20094.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2009/16)

 • Dz. U. L175 - 16 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca tymczasowego zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających malation w departamencie Gujana Francuska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5349)

 • Dz. U. L175 - 14 z 20094.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniająca art. 23 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5134)

 • Dz. U. L175 - 12 z 20094.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem

 • Dz. U. L175 - 5 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do diklofenaku (1)

 • Dz. U. L175 - 3 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do gamitromycyny (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 20094.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.