Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 3

Strona 1 z 2
7.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto­ sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego uwidocznił się po koniec września 2008 r. W wyniku kryzysu eksporterzy towarów objętych świadectwami refundacji wydanymi do wykorzystania od 1 października 2008 r. z dziesięciomiesięcznym okresem ważności i w zamie­ rzeniu obejmującymi wywóz do końca lipca 2009 r. stoją obecnie w obliczu sytuacji, w której nie wszystkie świadectwa refundacji wydane do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r. mogą być w pełni wykorzystane.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) stanowi, że świadectwa refundacji, o które składane są wnioski zgodnie z art. 33 lit. a) lub art. 38a, najpóźniej do dnia 7 listopada, zachowują ważność do ostatniego dnia dziesiątego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o wydanie świadectwa. Rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 stanowi też, że wydanie świadectwa refundacji zobowiązuje jego posia­ dacza do złożenia wniosku o refundację w wysokości równej kwocie, na jaką wydane zostało świadectwo na towary wywożone podczas okresu ważności świadectwa refundacji. W przypadku gdy obowiązek złożenia wniosku o refundację nie zostanie spełniony, zabezpieczenie ulegnie przepadkowi w kwocie równej różnicy między 95 % kwoty wskazanej w świadectwie refundacji a kwotą, o którą w rzeczywistości składano wniosek. Ze względu na wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na rynki krajów trzecich w okresie budże­ towym 2009, dziesięciomiesięczny okres ważności niektórych świadectw refundacji na towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu, wydanych do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r., niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka i niepewności dla podmiotów. Niepew­ ność ta wpływa niemal na cały wywóz objęty świadect­ wami refundacji wydanymi do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r. W porównaniu z podstawowymi artykułami żywnościowymi, większość towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, korzys­ tających z refundacji wywozowych, nie stanowi niezbęd­ nych produktów i jest szczególnie podatna na spadki konsumpcji w krajach przywozu.

(6)

W związku z tym, aby ograniczyć skutki negatywnego oddziaływania na eksporterów, należy stwierdzić, że, w drodze odstępstwa od art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i art. 40 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3), ważność świadectw refundacji, o które złożono wnioski zgodnie z art. 33 lit. a) i art. 38a rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 między 8 lipca a 26 września 2008 r. do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r., powinno się przedłużyć do dnia 30 września 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 27 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L176 - 17 z 20097.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

 • Dz. U. L176 - 7 z 20097.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

 • Dz. U. L176 - 5 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.