Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7

Strona 1 z 9
7.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/523/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania przewidzia­ nego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie proponowanego środka pomocy.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami,

W dniu 31 stycznia 2007 r. polskie władze przedstawiły swoje uwagi w związku z wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Nie otrzymano żadnych uwag od stron trzecich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W dniu 15 kwietnia 2008 r. Komisja zwróciła się do polskich władz z wnioskiem o udzielenie informacji uzupełniających.

I. PROCEDURA (1)

W dniu 1 czerwca 2006 r. polskie władze zgłosiły pomoc restrukturyzacyjną na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” (zwanej dalej „Odlewnią Śrem”), głównie w formie rozłożenia na raty zobowiązań publicznopraw­ nych. Ustalono, że niektóre środki pomocy zostały przy­ znane po przystąpieniu bez zgody Komisji. Zostały one zatem uznane za pomoc niezgodną z prawem.

(6)

(2)

Pismem z dnia 6 grudnia 2006 r. Komisja poinformo­ wała Polskę o podjęciu decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do środków pomocy.

W dniu 30 kwietnia 2008 r. polskie władze udzieliły odpowiedzi, informując Komisję o wycofaniu się z planowanych środków pomocy. Komisja nie mogła jednak potraktować tego jako wycofania na mocy art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/99 (1), ponieważ wcześniejsze odroczenie spłaty długu miało faktyczny wpływ na beneficjenta, dając przedsiębiorstwu benefi­ cjenta wyraźną przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, które terminowo uiszczają należności publicznoprawne.

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

L 176/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2009

II. OPIS BENEFICJENTA I RESTRUKTURYZACJI

Beneficjent

(7)

stanowią około 75 % łącznych kosztów restrukturyzacji, pozostałą kwotę stanowią głównie wydatki związane z modernizacją infrastruktury spółki.

Odlewnia Śrem rozpoczęła swoją działalność produk­ cyjną w 1968 r. Spółka wytwarza przede wszystkim odlewy żeliwne dla przemysłu stoczniowego. W 1999 r. rozpoczęto proces prywatyzacji spółki. Skarb Państwa sprzedał wtedy 85 % akcji, których nabywcami byli CENTROZAP (44,9 %), BANK PEKAO (25,1 %) oraz pracownicy (15 %). Jedną z przyczyn pogorszenia sytuacji beneficjenta były problemy finansowe głównego akcjonariusza CENTROZAP, który w pewnym momencie posiadał 71,4 % akcji Odlewni Śrem. Obecnie właści­ cielem Odlewni Śrem jest przedsiębiorstwo PIOMAODLEWNIA, posiadające 85,1 % akcji. Zgodnie z danymi władz polskich Odlewnia Śrem posiada 6–8 % udziału w polskim rynku odlewów żeliwnych. Spółka ma swoją siedzibę w regionie kwalifikującym się do otrzymania pomocy regionalnej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Procedura krajowa

(11)

Plan restrukturyzacji obejmuje, po pierwsze, moderni­ zację zakładu produkcyjnego i inwestycje służące poprawie jakości zarządzania firmą (np. wdrożenie systemu komputerowego SAP R/3 jako głównego narzę­ dzia informatycznego w Odlewni Śrem).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 27 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L176 - 17 z 20097.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

 • Dz. U. L176 - 5 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

 • Dz. U. L176 - 3 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.