Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 5

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. dotyczące bezpiecznego i skutecznego systemu przekazywania dokumentów i informacji w związku z przepisami dyrektywy Rady 2006/117/Euratom

Data ogłoszenia:2009-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 5

Strona 1 z 2
8.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/5

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 7 lipca 2009 r. dotyczące bezpiecznego i skutecznego systemu przekazywania dokumentów i informacji w związku z przepisami dyrektywy Rady 2006/117/Euratom (2009/527/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 33 akapit drugi i art. 124 tiret drugie, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad prze­ mieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2) Właściwe organy państw członkowskich powinny ustalić najstosowniejszy poziom ochrony w celu zapewnienia sprawnego przebiegu określonej w art. 9 ust. 2 dyrektywy 2006/117/Euratom procedury automatycznego wydawania zgody. 3) Stosowny poziom ochrony należy zapewniać za pośrednic­ twem różnorodnych środków, zgodnie z przepisami usta­ wowymi i wykonawczymi danego państwa członkow­ skiego, w tym obowiązku zachowania poufności i dyskrecji, ograniczając dostęp do informacji do uprawnio­ nego personelu, wymogów ochrony danych w odniesieniu do danych osobowych, a także ogólnych środków technicz­ nych i proceduralnych służących ochronie bezpieczeństwa danych. 4) Łącza elektroniczne pomiędzy właściwymi organami poszczególnych państw członkowskich powinny gwaran­ tować poziom ochrony równorzędny poziomowi zapew­ nianemu przez państwa członkowskie na swoich teryto­ riach w odniesieniu do przesyłu analogicznych informacji i dokumentacji. 5) Właściwe organy państw członkowskich powinny uzgodnić wspólny standard tego rodzaju łączy elektronicznych. 6) Wszelkie informacje przetwarzane przez właściwe organy w ramach wykonywania przepisów dyrektywy 2006/117/Euratom w przypadku konieczności ich utaj­ nienia zgodnie z przepisami i prawodawstwem państw członkowskich powinny być opatrywane najniższym poziomem klauzuli tajności. 7) Informacje wymagające dodatkowych środków ochrony należy opatrywać klauzulą tajności o poziomie wyższym niż najniższy, za pomocą specjalnego oznaczenia, wyłącznie w przypadkach, gdy jest to ściśle niezbędne oraz na niezbędny okres. 8) Jako autorzy informacji, właściwe organy dostarczające informacje innym właściwym organom powinny być odpo­ wiedzialne za dobór stosownego poziomu klauzuli tajności, przy uwzględnieniu:

Właściwe organy państw członkowskich powinny współ­ pracować w celu zapewnienia sprawnego przebiegu okre­ ślonej w art. 9 ust. 2 dyrektywy 2006/117/Euratom procedury automatycznego wydawania zgody. Właściwe organy zaangażowanych państw członkow­ skich podejmują niezbędne środki służące zapewnieniu należytej staranności przy posługiwaniu się wszelkimi informacjami o przemieszczeniach podlegającymi tej dyrektywie oraz ochronę tych informacji przed ich nieuprawnionym wykorzystywaniem. W kontekście stosowania dyrektywy 2006/117/Euratom w odniesieniu do wszelkich informacji przetwarzanych przez właściwe organy państw członkowskich mają zastosowanie ogólne środki bezpieczeństwa,

(2)

(3)

NINIEJSZYM ZALECA:

1) Do wszelkich informacji przetwarzanych przez właściwe organy w ramach wykonywania przepisów dyrektywy 2006/117/Euratom należy stosować poziom zabezpieczeń równorzędny poziomowi zabezpieczeń zapewnianemu przez inne zaangażowane właściwe organy.

(1) Dz.U. L 337 z 5.12.2006, s. 21.

L 177/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2009

a) własnych krajowych przepisów dotyczących utajniania informacji; b) praktycznych wymogów elastyczności i sprawności koniecznych dla zastosowania procedury automatycz­ nego udzielania zgody; c) wyjątkowego charakteru wymogów dotyczących klau­ zuli tajności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 7 z 20098.7.2009

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L177 - 4 z 20098.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i jednego zastępcy członka z Belgii

 • Dz. U. L177 - 3 z 20098.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L177 - 1 z 20098.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.