Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

Data ogłoszenia:2009-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 12

L 178/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 593/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 4 załącznika XV do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ków, w stosunku do których potwierdzono, że dokony­ wały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Należy zagwarantować wprowadzenie tej zmiany do wspólnotowego porządku prawnego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 43/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dodatek do załącznika XV do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Od roku 1981 Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (2). W marcu 2009 r. Komisja ds. Rybołówstwa PółnocnoWschodniego Atlantyku (NEAFC) zmieniła wykaz stat­

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.

9.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/13

ZAŁĄCZNIK W załączniku XV do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 dodatek otrzymuje następujące brzmienie: „Dodatek do załącznika XV Wykaz statków z następującymi numerami IMO, w stosunku do których NEAFC i NAFO potwierdziły, że dokonywały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Numer identyfikacyjny statku według IMO (1)

Nazwa statku (2)

Państwo bandery (2)

7306570 7436533 7612321 8522030 7700104 8422852 8604668 8522119 6719419 7332218 8422838 8522042 8707240 7385174 8721595 8421937 6706084 8522169 7347407 8606836 7321374

ALBORAN II ALFA AVIOR CARMEN CEFEY DOLPHIN EROS DOS EVA GORILERO IANNIS I ISABELLA JUANITA MAINE MURTOSA NEMANSKIY NICOLAY CHUDOTVORETS RED ROSITA SUNNY JANE ULLA YUCATAN BASIN

Panama Gruzja Gruzja Cypr

Rosja Panama Cypr Sierra Leone Panama Cypr Cypr Gwinea – Konakry Togo

Rosja Panama Cypr

Gruzja Panama

(1) Międzynarodowa Organizacja Morska. (2) Wszelkie zmiany nazw i bander oraz dodatkowe informacje na temat statków są dostępne na stronie internetowej NEAFC: www.neafc.org”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 25 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 14)

 • Dz. U. L178 - 22 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 75)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5335) (1)

 • Dz. U. L178 - 17 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/820/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5310)

 • Dz. U. L178 - 16 z 20099.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L178 - 14 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L178 - 10 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L178 - 9 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L178 - 8 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 3 lipca 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L178 - 3 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L178 - 1 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.