Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/820/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5310)

Data ogłoszenia:2009-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 17

9.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/17

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/820/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5310) (2009/529/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzja 2008/886/WE obowiązywała do dnia 31 grudnia 2008 r., ponieważ oczekiwano, że umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym z regionem Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju wejdzie w życie lub będzie tymczasowo stosowana przed tą datą.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporzą­ dzenia,

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w tymczasowej umowie o partnerstwie między Południo­ woafrykańską Wspólnotą Rozwoju a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewi­ duje się na 2009 r.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 października 2008 r. przyjęto decyzję Komisji 2008/820/WE (2) w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej. Dnia 2 lutego 2009 r., zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, Suazi wystąpiło o przyznanie nowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w tym załączniku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Suazi w chwili obecnej nie jest ono w stanie przestrzegać zasad dotyczących kumulacji pochodzenia ustanowionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, ponieważ w celu wytworzenia produktu końcowego Suazi zmuszone jest do przywozu niepochodzących włókien syntetycznych. Produkt końcowy nie odpowiada zatem zasadom ustano­ wionym w tym załączniku. Biorąc pod uwagę, że Suazi potrzebuje więcej czasu na przygotowanie się do prze­ strzegania reguł pochodzenia, należy przyznać nowe odstępstwo, które będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2009 r.

Należy zapewnić ciągłość przywozu z krajów AKP do Wspólnoty oraz płynne przejście do stosowania tymcza­ sowej umowy o partnerstwie gospodarczym. Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania decyzji 2008/820/WE z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2009 r.

(5)

Należy zatem 2008/820/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2008/820/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 285 z 29.10.2008, s. 17.

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

L 178/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2009

„Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie z Suazi w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”; 2) artykuł 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Obowiązuje ona do momentu zastąpienia reguł pocho­ dzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 regułami pochodzenia załączonymi do dowolnej umowy z Suazi, gdy umowa taka zacznie być tymczasowo stosowana albo wejdzie w życie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.”;

3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

(w tonach) Nr porządkowy Kod CN Opis towarów Okresy Ilości

09.1698

5206 22 5206 42 5402 52 5402 62

Przędza rdzeniowa

1.1.2008 do 31.12.2008 1.1.2009 do 31.12.2009

1 300 1 300”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 25 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 14)

 • Dz. U. L178 - 22 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 75)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5335) (1)

 • Dz. U. L178 - 16 z 20099.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L178 - 14 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L178 - 12 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 10 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L178 - 9 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L178 - 8 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 3 lipca 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L178 - 3 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L178 - 1 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.