Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 598/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 1

Strona 1 z 29
10.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 598/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 15, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Środki tymczasowe

(1)

tymczasowych środków wyrównawczych („ujawnienie tymczasowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedłożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedsta­ wiające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożli­ wiono wypowiedzenie się w formie ustnej. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń. Ustne i pisemne uwagi przedsta­ wione przez zainteresowane strony zostały uwzględ­ nione, a w stosownych przypadkach ustalenia tymcza­ sowe zostały odpowiednio zmienione.

(4)

Wszystkie strony powiadomiono o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z USA oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w formie cła tymczasowego („ujawnienie ostatecznych ustaleń”). Oprócz tego zainte­ resowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji.

Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 194/2009 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczaso­ wych”), tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz do Wspólnoty biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjedno­ czonych Ameryki („USA” lub „kraj, którego dotyczy postępowanie”). W wyniku równoległe prowadzonego postępowania antydumpingowego, Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 193/2009 (3), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjedno­ czonych Ameryki. 1.2. Dalsza procedura

(5)

(2)

Rząd USA i inne zainteresowane strony wyraziły swoje rozczarowanie związane z decyzją wyznaczającą tylko szesnaście dni na przedstawienie uwag dotyczących ujaw­ nienia tymczasowych ustaleń, a także w związku z decyzją odrzucającą wnioski niektórych stron o znaczące przedłużenie terminu na składanie takich uwag.

(6)

(3)

Po powiadomieniu o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 50. (3) Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 22.

W art. 30 ust. 1 rozporządzenia podstawowego wska­ zano, że zainteresowane strony mogą uzyskać szczegó­ łowe informacje leżące u podstaw istotnych faktów i ustaleń, w oparciu o które wprowadzono środki tymczasowe. W tym zakresie Komisja zwykle przekazuje wymienione informacje wszystkim zainteresowanym stronom postępowania od momentu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe oraz wyznacza okres, w którym strony mogą przedstawić uwagi doty­ czące takich informacji. Praktyka ta znalazła odzwiercied­ lenie w przedmiotowym postępowaniu. W odniesieniu

L 179/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2009

do okresu, w którym strony powinny przedstawić uwagi, rozporządzenie podstawowe nie określa jego dopusz­ czalnej długości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 66 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji BAS 650 F do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5369) (1)

 • Dz. U. L179 - 64 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5257)

 • Dz. U. L179 - 62 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5251)

 • Dz. U. L179 - 61 z 200910.7.2009

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować przewodniczącym Komisji na lata 2009–2014

 • Dz. U. L179 - 60 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 58 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 57 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L179 - 56 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L179 - 54 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające po raz 109. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L179 - 52 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 26 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.