Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 54

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające po raz 109. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 54

L 179/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 601/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające po raz 109. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące eksportu pewnych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych odnośnie do talibów w Afganistanie, (1) w szczególności jego art. 7 ust. 1 pierwsze tiret, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W celu zapewnienia skuteczności środków nałożonych niniejszym rozporządzeniem, rozporządzenie to musi wejść w życie natychmiast. Komisja poinformuje zainteresowane osoby fizyczne, których adresy zostały uwzględnione w wykazie ONZ, o powodach, dla których wprowadza się niniejsze rozporządzenie, zapewni im możliwość przedstawienia uwag w odniesieniu do tych powodów oraz dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia w celu uwzględ­ nienia uwag oraz ewentualnych dostępnych informacji dodatkowych. Ponieważ w tym przypadku wykaz ONZ nie zawiera aktualnych adresów zamieszkania niektórych osób fizycznych, w Dzienniku Urzędowym należy opub­ likować ogłoszenie, tak by zainteresowane osoby miały możliwość skontaktowania się z Komisją, oraz by Komisja mogła następnie poinformować zainteresowaną osobę fizyczną o powodach, dla których wprowadza się niniejsze rozporządzenie,

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 29 czerwca 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób prawnych i fizycznych, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamro­ żone, poprzez dodanie do niego trzech osób fizycznych w związku z informacjami o ich związkach z siecią AlKaida. Komitet ds. Sankcji przedstawił uzasadnienia decyzji o zmianach w wykazie. Należy wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

10.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/55

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: 1) Arif Qasmani (alias a) Muhammad Arif Qasmani, b) Muhammad ‘Arif Qasmani, c) Mohammad Arif Qasmani, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji). Adres: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: około 1944 r. Miejsce urodzenia: Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r. 2) Mohammed Yahya Mujahid (alias Mohammad Yahya Aziz). Data urodzenia: 12 marca 1961 r. Miejsce urodzenia: Lahore, prowincja Pendżab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 35404-1577309-9 (pakistański krajowy numer identyfikacyjny). Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyzna­ czenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r. 3) Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Adres: okręg Ganj, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: a) około 1967 r., b) około 1961 r., c) około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Konar, Afganistan. Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 66 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji BAS 650 F do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5369) (1)

 • Dz. U. L179 - 64 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5257)

 • Dz. U. L179 - 62 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5251)

 • Dz. U. L179 - 61 z 200910.7.2009

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować przewodniczącym Komisji na lata 2009–2014

 • Dz. U. L179 - 60 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 58 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 57 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L179 - 56 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L179 - 52 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 26 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L179 - 1 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 598/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.