Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5257)

Data ogłoszenia:2009-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 64

L 179/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5257)

(Jedynie tekst w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim jest autentyczny)

(2009/534/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie jest związana niniejszą decyzją ani nie podlega jej stosowa­ niu.

uwzględniając decyzję Rady 2007/435/WE z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (1), w szczególności jej art. 21 oraz art. 33 ust. 4,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu „Solidarność i zarządzanie przepły­ wami migracyjnymi”,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

W świetle doświadczenia zdobytego od momentu uruchomienia funduszu konieczne jest wydłużenie okresu kwalifikowalności programów rocznych, aby umożliwić państwom członkowskim skuteczne wdra­ żanie funduszu oraz dostosowanie harmonogramu przedstawienia ostatecznego sprawozdania w sprawie realizacji programu rocznego.

Artykuł 1 W decyzji Komisji 2008/457/WE (2) wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

Konieczne jest również dostosowanie procedury przed­ kładania zmienionych programów rocznych przez państwa członkowskie.

(3)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Zjednoczone Królestwo jest związane aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją.

„1. W celu zmiany programu rocznego zatwierdzonego przez Komisję zgodnie z art. 19 ust. 4 aktu podstawowego dane państwo członkowskie przedkłada Komisji zmieniony projekt programu rocznego najpóźniej trzy miesiące przed końcem okresu kwalifikowalności. Komisja sprawdza i w jak najszybszym terminie zatwierdza zmieniony program zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 4 aktu podsta­ wowego.”;

(4)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Irlandia jest związana aktem podstawo­ wym, a tym samym niniejszą decyzją.

2) w załączniku V w części A w ppkt 4.1 słowa „Lista procedur odzyskania środków, które na dzień 30 czerwca roku N + 2 są w toku (N = rok programu rocznego)” zastępuje się słowami „Lista procedur odzyskania środków sześć miesięcy po upływie terminu kwalifikowalności wydatków”;

(2) Dz.U. L 167 z 27.6.2008, s. 69.

(1) Dz.U. L 168 z 28.6.2007, s. 18.

10.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/65

3) w załączniku XI ppkt I.4.1 otrzymuje brzmienie: „1) Koszty związane z projektem muszą zostać poniesione, a odpowiednie płatności (poza amortyzacją) dokonane po dniu 1 stycznia roku wskazanego w decyzji o finansowaniu, zatwierdzającej programy roczne państw członkowskich. Okres kwalifikowalności trwa do dnia 30 czerwca roku N (*) + 2, co oznacza, że koszty związane z projektem muszą zostać poniesione przed tym dniem. ___________ (*) Gdzie »N« oznacza rok wskazany w decyzji o finansowaniu zatwierdzającej programy roczne państw członkowskich.”; 4) w załączniku XI ppkt V.3 otrzymuje brzmienie: „3) Działania i płatności związane z pomocą techniczną muszą zostać wykonane po dniu 1 stycznia roku okre­ ślonego w decyzji finansowej zatwierdzającej programy roczne państw członkowskich. Okres kwalifikowalności trwa najpóźniej do dnia upływu terminu przedkładania sprawozdania końcowego z realizacji programu roczne­ go.”.

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się do wszystkich programów rocz­ nych, dla których w momencie przyjęcia niniejszej decyzji nie dokonano jeszcze wypłaty salda. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wiel­ kiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospo­ litej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowe­ nii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ­ nej. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 66 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji BAS 650 F do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5369) (1)

 • Dz. U. L179 - 62 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5251)

 • Dz. U. L179 - 61 z 200910.7.2009

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować przewodniczącym Komisji na lata 2009–2014

 • Dz. U. L179 - 60 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 58 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 57 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L179 - 56 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L179 - 54 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające po raz 109. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L179 - 52 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 26 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L179 - 1 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 598/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.