Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

Data ogłoszenia:2009-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 16

L 180/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 lipca 2009 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (2009/536/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 128 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), po konsultacji z Komitetem Regionów, uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

systemów zabezpieczenia społecznego; poprawy zdol­ ności dostosowawczych pracowników i przedsiębiorstw; a także zwiększania inwestycji w kapitał ludzki poprzez podwyższenie jakości kształcenia i umożliwianie podnoszenia kwalifikacji.

Z uwagi na obecny kryzys gospodarczy, wytyczne powinny być także narzędziem umożliwiającym reakcję na nagłe wyzwania związane z rosnącym bezrobociem i wykluczeniem społecznym. W najbliższej perspektywie polityka powinna koncentrować się na zintegrowanych strategiach w zakresie flexicurity mogących ułatwić podjęcie aktywności zawodowej, na oferowaniu bezrobotnym dostępnych miejsc pracy oraz na podnoszeniu kwalifikacji.

W odnowionej strategii lizbońskiej z 2005 roku akcent położono na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wytyczne dotyczące zatrudnienia w ramach europejskiej strategii zatrudnienia oraz ogólne wytyczne polityki gospodarczej zostały przyjęte w ramach jednego zinte­ growanego pakietu, przy czym europejska strategia zatrudnienia odgrywa wiodącą rolę przy wdrażaniu okre­ ślonych w strategii lizbońskiej celów w dziedzinie zatrud­ nienia i rynków pracy. Z analizy krajowych programów reform państw człon­ kowskich zawartych we wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu wynika, że państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu podejmować wszelkie możliwe starania w następujących priorytetowych dzie­ dzinach: zachęcania coraz większej liczby osób do podej­ mowania pracy oraz utrzymywania ich w aktywności zawodowej; zwiększania podaży pracy i modernizacji

(4)

W świetle przeprowadzonej przez Komisję oceny krajo­ wych programów reform należy skoncentrować się na ich skutecznym i terminowym wdrażaniu, zwracając szczególną uwagę na uzgodnione cele i poziomy odnie­ sienia oraz zaangażowanie partnerów społecznych.

(5)

(2)

Wytyczne w sprawie zatrudnienia zostały przyjęte w roku 2008 z okresem ważności trzech lat, podczas których powinny być aktualizowane w bardzo ograni­ czonym stopniu.

(6)

Podczas wdrażania wytycznych w sprawie zatrudnienia państwa członkowskie powinny korzystać z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

(1) Opinia z dnia 11 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 13 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(7)

Ponieważ wytyczne mają formę zintegrowanego pakietu, państwa członkowskie powinny w pełni wdrożyć ogólne wytyczne polityki gospodarczej,

11.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/17

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich przedstawione w załączniku do decyzji Rady 2008/618/WE z dnia 15 lipca 2008 r. dotyczącej wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (1) zostają utrzymane w roku 2009, a państwa członkowskie uwzględniają je w swojej polityce zatrudnienia. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2009 r. W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 47.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 25 z 200911.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (  Dz.U. L 128 z 27.5.2009)

 • Dz. U. L180 - 24 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w odniesieniu do definicji przypadku w celu zgłaszania grypy A(H1N1) do sieci wspólnotowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5465) (1)

 • Dz. U. L180 - 22 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5457) (1)

 • Dz. U. L180 - 20 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5373)

 • Dz. U. L180 - 18 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5314) (1)

 • Dz. U. L180 - 15 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

 • Dz. U. L180 - 5 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L180 - 3 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L180 - 1 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.