Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5314) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 18

L 180/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5314)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/537/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

spełniające wymagania UE i będzie zatem uznawany za zakład mleczarski zatwierdzony przez UE. Dlatego też zakład ten należy skreślić z wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze­ gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Bułgaria przedstawiła gwarancje, że trzy zakłady mleczar­ skie zakończyły proces modernizacji i obecnie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Jeden spośród tych zakładów jest upoważniony do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniającego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań. Należy go zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Jeden zakład mleczarski wymieniony obecnie w rozdziale I będzie przetwarzał jedynie mleko surowe

Artykuł 1 Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, 8 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

11.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/19

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się pozycję w brzmieniu:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„47

2812010

ET »Mladost-2-Yanko Yanev«

gr. Yambol, ul. »Yambolen« 13”

2) skreśla się następującą pozycję:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„22

BG 2012043

»Agroprodukt« OOD

gr. Sliven kv. Industrialen”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 25 z 200911.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (  Dz.U. L 128 z 27.5.2009)

 • Dz. U. L180 - 24 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w odniesieniu do definicji przypadku w celu zgłaszania grypy A(H1N1) do sieci wspólnotowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5465) (1)

 • Dz. U. L180 - 22 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5457) (1)

 • Dz. U. L180 - 20 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5373)

 • Dz. U. L180 - 16 z 200911.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L180 - 15 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

 • Dz. U. L180 - 5 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L180 - 3 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L180 - 1 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.