Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 10

Tytuł:

Zmiany regulaminu sądu pierwszej instancji wspólnot europejskich

Data ogłoszenia:2009-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 10

L 184/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2009

ZMIANY REGULAMINU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nania i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, Sąd jest związany wyrokiem przekazującym sprawę do ponownego rozpoznania.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 224 akapit piąty, Artykuł 121b §1 W przypadku przekazania przez Trybunał do ponow­ nego rozpoznania sprawy, w której pierwotnie orzekała izba, prezes Sądu może przydzielić sprawę innej izbie składającej się z takiej samej liczby sędziów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140 akapit piąty,

uwzględniając art. 63 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości,

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości,

po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 15 czerwca 2009 r.,

§2 W przypadku przekazania przez Trybunał do ponow­ nego rozpoznania sprawy, w której Sąd pierwotnie orzekał w pełnym składzie lub w składzie wielkiej izby, sprawa zostaje przydzielona temu składowi Sądu, który wydał orze­ czenie.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1 Do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. L 136 z 30.5.1991, s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 317 z 19.11.1991, s. 34), zmienio­ nego dnia 15 września 1994 r. (Dz.U. L 249 z 24.9.1994, s. 17), dnia 17 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, s. 64), dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, s. 3), dnia 12 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, s. 6, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, s. 72), dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. L 135 z 29.5.1999, s. 92), dnia 6 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, s. 4), dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, s. 22), dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, s. 3), dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 108), dnia 12 października 2005 r. (Dz.U. L 298 z 15.11.2005, s. 1), dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 45), dnia 12 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 179 z 8.7.2008, s. 12), dnia 14 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 24 z 28.1.2009, s. 9) i dnia 16 lutego 2009 r. (Dz.U. L 60 z 4.3.2009, s. 3), wprowadza się następujące zmiany:

§3 W przypadkach, o których mowa w §§ 1 i 2 niniej­ szego artykułu, stosuje się art. 13 § 2, art. 14 § 1 i art. 51 § 1.

Artykuł 121c § 1 W terminie miesiąca od doręczenia wyroku Trybu­ nału strony postępowania przed Sądem mogą przedstawić swe uwagi w przedmiocie wniosków, jakie z tego wyroku wynikają dla rozstrzygnięcia sporu. Termin ten nie może zostać przedłużony.

§2 Sąd może, tytułem zastosowania środków organizacji postępowania, wezwać strony toczącego się przed nim postępowania do złożenia pism procesowych oraz zdecy­ dować o wysłuchaniu ich w toku procedury ustnej.

1. Po art. 121 dodaje się następujący rozdział:

Artykuł 121d Sąd orzeka o kosztach postępowania toczącego się przed nim po przeprowadzeniu wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania jego orzeczenia”.

„ROZDZIAŁ 4a ORZECZENIA SĄDU WYDANE PO PODDANIU JEGO ORZE­ CZENIA WYJĄTKOWEJ PROCEDURZE PONOWNEGO ROZPOZNANIA I PRZEKAZANIU SPRAWY DO PONOW­ NEGO ROZPOZNANIA

Artykuł 121a W przypadku poddania przez Trybunał wyroku lub posta­ nowienia Sądu wyjątkowej procedurze ponownego rozpoz­

2. W art. 134 § 1 zdanie zostaje uzupełnione poprzez dodanie po słowie „interwenientów” następującego sformułowania: „wnosząc odpowiedź na skargę w przewidzianej formie i w przewidzianym terminie”.

16.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/11

Nowe brzmienie: „Artykuł 134 1. Strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, inne niż strona skarżąca, mogą uczestniczyć w postępowaniu przed Sądem w charakterze interwenientów, wnosząc odpowiedź na skargę w przewidzianej formie i w przewidzianym termi­ nie”. 3. W art. 135 § 1 wyrażenie „interwenienci, o których mowa w art. 134 § 1, mogą wnosić” zastępuje się wyrażeniem „strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, inne niż strona skarżąca, wnoszą”. Nowe brzmienie: „Artykuł 135 § 1 Urząd oraz strony postępowania przed Izbą Odwo­ ławczą, inne niż strona skarżąca, wnoszą odpowiedzi na skargę w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia skargi.

Do odpowiedzi na skargę stosuje się art. 46”. Artykuł 2 Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. 35 § 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu.

Sporządzono w Luksemburgu 7 lipca 2009 r.

E. COULON

M. JAEGER

Sekretarz

Prezes

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 18 z 200916.7.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Dz. U. L184 - 16 z 200916.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

 • Dz. U. L184 - 12 z 200916.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów

 • Dz. U. L184 - 8 z 200916.7.2009

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L184 - 6 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L184 - 3 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L184 - 1 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.