Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów

Data ogłoszenia:2009-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do zawiadomienia rządu będącego depozytariuszem konwencji o fakcie zatwierdzenia poprawek przez Wspólnotę zgodnie z art. 19 ust. 3 konwen­ cji (1). Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2009 r. W imieniu Rady

M. ŘÍMAN

(10)

Ponadto procedura ta przyczyniłaby się do wzmocnienia i unowocześnienia regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, w szczególności NEAFC, i w ten sposób zapewniłaby długoterminowe zrównoważenie zasobów rybackich na Północno-Wschodnim Atlantyku.

(11)

W świetle możliwości połowowych przypadających Wspólnocie w ramach konwencji, w interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie projektów poprawek,

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie poprawek zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

L 184/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2009

ZAŁĄCZNIK W Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku wprowadza się następujące poprawki: 1) w preambule dodaje się nowy drugi akapit w brzmieniu: „UZNAJĄC odpowiednie postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.; Porozumienia w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi z 1995 roku; Porozumienia o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu z 1993 r. oraz biorąc pod uwagę Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa przyjęty na 28. sesji Konferencji Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych w październiku 1995 r.,”; 2) w preambule akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „PRAGNĄC przyczynić się do długoterminowej ochrony i optymalnego wykorzystania zasobów rybackich obszaru północno-wschodniego Atlantyku, a także do ochrony ekosystemów morskich, w których te zasoby występują, oraz pragnąc popierać w tym celu międzynarodową współpracę i konsultacje w odniesieniu do tych zasobów,”; 3) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Do celów konwencji mają zastosowanie następujące definicje: 1) »obszar objęty konwencją« oznacza obszary a) tych części Oceanów Atlantyckiego i Arktycznego oraz ich wód zależnych, które leżą na północ od 36° szerokości geograficznej północnej oraz między 42° długości geograficznej zachodniej a 51° długości geogra­ ficznej wschodniej, z wyłączeniem: — części Morza Bałtyckiego i Bełtów znajdujących się na południe i na wschód od linii przeprowadzonych od Hasenore Head do Gniben Point, od Korshage do Spodsbierg i od Gilbierg Head do Kullen, oraz — części Morza Śródziemnego wraz z ich wodami zależnymi do punktu przecięcia się równoleżnika 36° szerokości geograficznej północnej i południka 5°36′ długości geograficznej zachodniej; b) tej części Oceanu Atlantyckiego leżącej na północ od 59° szerokości geograficznej północnej oraz między 44° długości geograficznej zachodniej a 42° długości geograficznej zachodniej; 2) »zasoby rybackie« oznaczają zasoby ryb, mięczaków, skorupiaków, w tym gatunków osiadłych, z wyłączeniem (w zakresie, w którym są one przedmiotem innych umów międzynarodowych) gatunków daleko migrujących wymie­ nionych w załączniku I do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. oraz zasoby anadromiczne; 3) »żywe zasoby morskie« oznaczają wszelkie żywe elementy ekosystemów morskich; 4) »morska różnorodność biologiczna« oznacza zróżnicowanie morskich żywych organizmów oraz tworzonych przez nie zespołów ekologicznych; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, między gatunkami oraz ekosystema­ mi.”; 4) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Celem niniejszej konwencji jest zapewnienie długoterminowej ochrony i optymalnego użytkowania zasobów rybackich na obszarze objętym konwencją, zapewniające zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.”; 5) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 1. Komisja wykonuje swoje zadanie w celu zrealizowania celów wymienionych w art. 2.

16.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/15

2.

Udzielając zaleceń zgodnie z art. 5 lub 6 niniejszej konwencji, Komisja:

a) upewnia się, że zalecenia te opierają się na najlepszych dostępnych zaleceniach naukowych; b) stosuje podejście ostrożnościowe; c) uwzględnia w należytym zakresie wpływ rybołówstwa na inne gatunki oraz na ekosystemy morskie oraz przyjmuje w razie potrzeby środki mające na celu zachowanie tych gatunków i ekosystemów oraz zarządzanie nimi, aby zminimalizować szkodliwy wpływ na żywe zasoby morskie oraz ekosystemy morskie; oraz d) uwzględnia w należytym zakresie potrzebę zachowania morskiej różnorodności biologicznej. 3. Komisja zapewnia forum konsultacji i wymiany informacji o stanie zasobów rybnych obszaru objętego konwencją i o systemach zarządzania nimi, łącznie z badaniem globalnych rezultatów oddziaływania tych systemów na zasoby rybackie oraz, w odpowiednich przypadkach, inne żywe zasoby morskie oraz na ekosystemy morskie.”; 6) w art. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18 i 20 wyrażenie „jurysdykcja w zakresie rybołówstwa” zastępuje się słowem: „jurysdykcja”; 7) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 18a Komisja wydaje zalecenia dotyczące procedur rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej konwencji.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 18 z 200916.7.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Dz. U. L184 - 16 z 200916.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

 • Dz. U. L184 - 10 z 200916.7.2009

  Zmiany regulaminu sądu pierwszej instancji wspólnot europejskich

 • Dz. U. L184 - 8 z 200916.7.2009

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L184 - 6 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L184 - 3 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L184 - 1 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.