Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów

Data ogłoszenia:2009-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 12

Strona 1 z 2
L 184/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów (2009/550/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dokonanej przez depozytariusza po otrzymaniu zawiado­ mienia na piśmie o zatwierdzeniu tej poprawki przez trzy czwarte wszystkich umawiających się stron.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 37, w związku z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Podczas 23. dorocznego posiedzenia Komisji ds. Rybo­ łówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), które odbyło się w listopadzie 2004 r., umawiające się strony konwencji przyjęły poprawkę do konwencji, która pozwala NEAFC ustanowić procedury rozstrzygania sporów wynikających z konwencji.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku („konwencja”) została podpisana w Londynie w dniu 18 listopada 1980 r. i weszła w życie z dniem 17 marca 1982 r.

(6)

W dniu 11 sierpnia 2006 r. umawiające się strony konwencji przyjęły w drodze głosowania koresponden­ cyjnego poprawkę do konwencji, zgodnie z którą zakres konwencji rozszerzono o gatunki osiadłe oraz posze­ rzono cele konwencji. Kolejne poprawki do konwencji to przytoczenie nowych decyzji podjętych przez inne fora międzynarodowe zarządzające rybołówstwem, które mają wpływ na rybołówstwo na obszarze objętym konwencją NEAFC, oraz wprowadzenie nowych definicji.

(2)

Wspólnota przystąpiła do konwencji w dniu 13 lipca 1981 r. (2).

Ponieważ rybołówstwo wpływa na gatunki osiadłe i są one przedmiotem połowów, właściwe jest objęcie tych gatunków zakresem konwencji.

(3)

Zgodnie z art. 19 ust. 2 konwencji poprawki do konwencji przyjmowane są większością trzech czwartych głosów wszystkich umawiających się stron. Zgodnie z art. 19 ust. 3 konwencji poprawka nabiera mocy obowiązującej po upływie 120 dni od daty notyfikacji

(7)

(1) Opinia z dnia 19 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.

Konwencja przewiduje, że NEAFC wypełnia swoje zadania w interesie zachowania i optymalnego wykorzys­ tania zasobów rybackich. Obok powyższych celów należy podkreślić wagę długoterminowego zarządzania oraz fakt, że zarządzanie zasobami rybackimi powinno zapewniać zrównoważone warunki ekonomiczne, środo­ wiskowe i społeczne. W związku z powyższym właściwe jest włączenie powyższych celów do konwencji.

16.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/13

(8)

Zgodnie z konwencją, NEAFC wypełnia swoje zadania uwzględniając najlepsze informacje naukowe, którymi dysponuje. W kontekście realizacji celów ważne jest również uwzględnienie podejścia ostrożnościowego, podejścia ekosystemowego oraz potrzeby zachowania morskiej różnorodności biologicznej. W związku z powyższym właściwe jest, aby NEAFC uwzględnił przy wypełnianiu swoich zadań również te kwestie.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty poprawki do konwencji. Tekst poprawek do konwencji dołączony jest do niniejszej decyzji.

(9)

Procedura rozstrzygania sporów ustanowiona na podstawie konwencji powinna pozwolić na sprawne rozstrzyganie sporów, co leżałoby w interesie Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 18 z 200916.7.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Dz. U. L184 - 16 z 200916.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

 • Dz. U. L184 - 10 z 200916.7.2009

  Zmiany regulaminu sądu pierwszej instancji wspólnot europejskich

 • Dz. U. L184 - 8 z 200916.7.2009

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L184 - 6 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L184 - 3 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L184 - 1 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.