Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

Data ogłoszenia:2009-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 16

L 184/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

(Jedynie teksty w języku francuskim, greckim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2009/551/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w ramach podokresu składania ofert kończącego się w dniu 6 lipca 2009 r.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. d) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W odniesieniu do podokresu składania ofert kończącego się w dniu 6 lipca 2009 r., w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009, ustala się maksy­ malną stawkę dopłat do oliwy z oliwek w wysokości określonej w załączniku do niniejszego decyzji. Artykuł 2

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek (2) przewiduje dwa podokresy składania ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (3), na podstawie ofert przekazanych przez państwa członkowskie Komisja decyduje albo o ustaleniu maksymalnej stawki dopłat albo o nieustalaniu maksymalnej stawki dopłat. Na podstawie ofert złożonych w odpowiedzi na pierwszy przetarg częściowy należy ustalić maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Króle­ stwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej i Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 161 z 24.6.2009, s. 3. (3) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.

16.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/17

ZAŁĄCZNIK

(EUR/za tonę/dziennie) Produkt Maksymalna stawka dopłat

Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

1,3 1,3

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 18 z 200916.7.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Dz. U. L184 - 12 z 200916.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów

 • Dz. U. L184 - 10 z 200916.7.2009

  Zmiany regulaminu sądu pierwszej instancji wspólnot europejskich

 • Dz. U. L184 - 8 z 200916.7.2009

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L184 - 6 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L184 - 3 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L184 - 1 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.