Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Data ogłoszenia:2009-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 18

Strona 1 z 21
L 184/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2009

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

URZĄD NADZORU EFTA (1),

przywołując Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd dnia 19 stycznia 1994 r. (5),

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24 oraz art. 5 ust. 2 lit. b),

mając na uwadze, że dnia 19 lipca 2006 r. Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) przyjęła Wytyczne wspól­ notowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsię­ biorstwach (6),

mając na uwadze, że wspomniany komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uwzględniając art. 1 części I Protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale, mając na uwadze, że należy zagwarantować jednolite stoso­ wanie zasad EOG dotyczących pomocy państwa na całym Euro­ pejskim Obszarze Gospodarczym, mając na uwadze, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o nadzorze i Trybunale, Urząd nadaje skuteczność postanowie­ niom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i Trybunale Urząd wydaje zawiadomienia lub wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli wspomniane porozumienie lub Porozumienie o nadzorze i Trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd uznaje to za konieczne,

(1) Zwany dalej Urzędem. (2) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. (3) Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i Trybunale”.

mając na uwadze, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE”, zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd przyjmuje, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Euro­ pejską,

(4) Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. (5) Wytyczne w sprawie zastosowania i interpretacji art. 61 i 62 Poro­ zumienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplementcie EOG nr 32 z 3.9.1994. Wspomniane wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 19 kwietnia 2006 r. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. (6) Dz.U. C 194 z 18.8.2006, s. 2.

16.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/19

po konsultacji z Komisją Europejską, odwołując się do konsultacji, które Urząd odbył z państwami EFTA, wysyłając do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii listy w przedmiotowej sprawie, datowane 10 października 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Komisja zostaje poinformowana zgodnie z lit. d) Protokołu 27 do Porozumienia EOG poprzez przekazanie jej egzemplarza niniejszej decyzji wraz z załącznikiem. Artykuł 4 Niniejsza decyzja, wraz z załącznikiem I, zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędo­ wego Unii Europejskiej. Artykuł 5 Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny.

Artykuł 1 Wytyczne w sprawie pomocy państwa zmienia się poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach. Nowy rozdział zawarto w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa EFTA zostają poinformowane o niniejszej decyzji listem, do którego załącza się egzemplarz niniejszej decyzji wraz z załącznikiem I. Państwa EFTA prosi się o wyrażenie zgody na proponowane odpowiednie środki określone we wspomnianym liście (zob. pkt 83–85 wytycznych).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 16 z 200916.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

 • Dz. U. L184 - 12 z 200916.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów

 • Dz. U. L184 - 10 z 200916.7.2009

  Zmiany regulaminu sądu pierwszej instancji wspólnot europejskich

 • Dz. U. L184 - 8 z 200916.7.2009

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L184 - 6 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L184 - 3 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L184 - 1 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.