Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 8 - Strona 2

Tytuł:

Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

Data ogłoszenia:2009-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 8 - Strona 2

Strona 2 z 2
15. W pkt 102 (obecnie, po zmianie, pkt 106) na końcu pierw­ szego ustępu dodaje się następujące zdanie: „Jednakże w sprawach z zakresu własności intelektualnej sprawozdanie na rozprawę jest ograniczone do przed­ stawienia zarzutów i zwięzłego streszczenia argu­ mentów stron”. Artykuł 2 Niniejsze zmiany do praktycznych instrukcji dla stron zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia po ich opublikowa­ niu.

84. Na podstawie wniosku złożonego w terminie przewidzianym w art. 135 § 2 regulaminu prezes może, zgodnie z tym przepisem, zezwolić na przedsta­ wienie repliki lub dupliki, jeżeli jest to konieczne dla umożliwienia danej stronie obrony jej stanowiska. 85. Wniosek taki nie powinien przekraczać, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, 2 stron i powinien zostać ograniczony do wskazania w sposób zwięzły szczególnych powodów, dla których – zdaniem danej strony – replika lub duplika jest konieczna. Wniosek powinien sam w sobie być zrozumiały, tak aby uniknąć konieczności dokonywania odniesień do głównych pism procesowych.

M. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy w sprawach z zakresu własności intelektualnej

86. Sąd Pierwszej Instancji może zdecydować o pominięciu części ustnej postępowania, chyba że jedna ze stron wniosła, w terminie przewidzianym w art. 135a regulaminu, o jej wysłuchanie. 87. Wniosek powinien wskazywać powody, dla których strona wnosi o jej wysłuchanie. Uzasadnienie to powinno opierać się na konkretnej ocenie użytecz­ ności rozprawy dla strony, która wnosi o jej przeprowa­ dzenie, i wskazywać elementy akt sprawy lub argumen­ tacji, których pełniejsze rozwinięcie lub obalenie podczas rozprawy strona ta uznaje za konieczne. Uzasadnienie o charakterze ogólnym, powołujące się na znaczenie sprawy lub odnoszące się do kwestii do rozstrzygnięcia, nie jest wystarczające”.

Sporządzono w Luksemburgu, w dniu 16 czerwca 2009 r.

E. COULON

M. JAEGER

Sekretarz

Prezes

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 8 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 18 z 200916.7.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Dz. U. L184 - 16 z 200916.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

 • Dz. U. L184 - 12 z 200916.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów

 • Dz. U. L184 - 10 z 200916.7.2009

  Zmiany regulaminu sądu pierwszej instancji wspólnot europejskich

 • Dz. U. L184 - 6 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L184 - 3 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L184 - 1 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.