Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 8

Tytuł:

Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

Data ogłoszenia:2009-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 8

Strona 1 z 2
L 184/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2009

REGULAMINY

ZMIANY DO PRAKTYCZNYCH INSTRUKCJI DLA STRON SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

6. Punkt 41 uzupełnia się następującym zdaniem:

uwzględniając art. 150 swojego regulaminu;

uwzględniając praktyczne instrukcje dla stron przyjęte w dniu 5 lipca 2007 r.;

„Należy je złożyć oddzielnie od dokumentów załączo­ nych na poparcie skargi i wysłać jako zwykły plik elek­ troniczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: CFI.Registry@curia.europa.eu, ze wskazaniem sprawy, do której się odnosi”.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE INSTRUKCJI DLA STRON:

ZMIANY

DO

PRAKTYCZNYCH

7. W pkt 44 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 1 1. W pkt 9 po wyrazie wprowadzającym „Na” dodaje się wyrażenie „pierwszej kartce”, a wyraz „podpisaną” zastępuje się wyrazem „parafowaną”.

„c) datę otrzymania przez tę stronę odwołania”.

2. W pkt 10 dodaje się, przed przedostatnim tiret, tiret o następującym brzmieniu:

8. W pkt 51 lit. a) po wyrazie „załącznika” dodaje się nastę­ pujący tekst: „(wskazanie pisma procesowego, do którego pisma są załączane, przy użyciu litery i liczby: np. załącznik A.1, A.2 itd. dla załączników do skargi; załącznik B.1, B.2 itd. dla załączników do odpowiedzi na skargę; załącznik C.1, C.2 itd. dla załączników do repliki; załącznik D.1, D.2 itd. dla załączników do dupliki)” i skreśla się ostatni akapit pkt 51.

„— dla repliki oraz dupliki w postępowaniach w przedmiocie odwołania oraz sprawach z zakresu własności intelektualnej: 15 stron;”

3. Punkt 15 uzupełnia się następującym zdaniem:

9. W pkt 52 tekst „Kartki załączników do pisma są kolejno ponumerowane” zastępuje się tekstem „Dokumenty załą­ czone do pisma procesowego są paginowane”, a wyraz „numerowanie” zastępuje się wyrazem „paginowanie”.

„Ponadto celem ułatwienia ich identyfikacji zaleca się opatrzenie każdego z przytoczonych zarzutów tytułem”.

10. Punkt 73 uzupełnia się następującym tekstem:

4. Punkt 19 uzupełnia się następującym zdaniem:

„Taki wniosek o zachowanie poufności nie może zostać złożony w wersji poufnej”.

„Należy je złożyć oddzielnie od dokumentów załączo­ nych na poparcie skargi i wysłać jako zwykły plik elek­ troniczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: CFI.Registry@curia.europa.eu, ze wskazaniem sprawy, do której się odnosi”.

11. W pkt 81 wyrażenie „2–3 stron” zastępuje się wyrażeniem „2 stron”.

5. W pkt 36 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) datę otrzymania przez stronę wnoszącą odwołanie orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej”.

12. Po pkt 83 dodaje się nowe tytuły: „L. Wnioski o zezwolenie na złożenie repliki lub dupliki w sprawach w zakresu włas­ ności intelektualnej” i „M. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy w sprawach z zakresu własności intelektualnej”. Tytuł „L. Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania” staje się tytułem „N. Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania”.

16.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/9

Punkty 84–87 otrzymują następujące brzmienie:

„L. Wnioski o zezwolenie na złożenie repliki lub dupliki w sprawach w zakresu własności intelektualnej

W związku z powyższym numeracja następnych punktów zostaje odpowiednio zmieniona. 13. W pkt 91 (obecnie, po zmianie, pkt 95) odniesienie do pkt 85 zostaje zastąpione odniesieniem do pkt 89. 14. W pkt 100 (obecnie, po zmianie, pkt 104) po wyrażeniu „10 minut” dodaje się następujący tekst: „(w sprawach połą­ czonych każda ze stron dysponuje 15 minutami na każdą ze spraw, a każdy interwenient dysponuje 10 minutami na każdą ze spraw)”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 184 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 18 z 200916.7.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/06/COL z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 10.B – Pomoc państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Dz. U. L184 - 16 z 200916.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5715)

 • Dz. U. L184 - 12 z 200916.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku, które pozwalają ustanowić procedury rozstrzygania sporów, rozszerzyć zakres konwencji oraz dokonać przeglądu jej celów

 • Dz. U. L184 - 10 z 200916.7.2009

  Zmiany regulaminu sądu pierwszej instancji wspólnot europejskich

 • Dz. U. L184 - 6 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L184 - 3 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L184 - 1 z 200916.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.