Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 19 POZ 29

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (Przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 19 POZ 29

Strona 1 z 13
23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/29

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/121/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (Przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

rzyszących wyrobom włókienniczym w różnych stadiach ich produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Należy również ustanowić przepisy w odniesieniu do niektórych wyrobów, które nie są wykonane wyłącznie z wyrobów włókienniczych, ale których zawartość włókiennicza stanowi istotną część wyrobu lub na którą szczególną uwagę zwracają producent, przetwórca lub handlowiec. Dopuszczalny zakres tolerancji w stosunku do „pozosta­ łych włókien”, już ustanowiony dla samych wyrobów, powinien również stosować się do wyrobów składających się z mieszanek.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(5)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Aby osiągnąć cel, który jest podstawą przepisów krajo­ wych w tej dziedzinie, oznakowywanie powinno być obowiązkowe.

Dyrektywa 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (3) była wielokrotnie i w sposób zasadniczy zmieniana (4). Z uwagi na kolejne zmiany, należy przekształcić jej przepisy dla zachowania jasności.

(8)

W przypadku gdy określenie składu wyrobu jest tech­ nicznie trudne w chwili produkcji, wszelkie włókna znane w tym czasie można wymienić w etykiecie, pod warunkiem że stanowią pewien procent wyrobu goto­ wego.

(2)

Jeśli przepisy państw członkowskich dotyczące nazew­ nictwa, składu i etykietowania wyrobów włókienniczych różniłyby się między sobą w poszczególnych państwach członkowskich, stwarzałoby to przeszkodę dla funkcjo­ nowania rynku wewnętrznego.

(9)

W celu uniknięcia rozbieżności w stosowaniu przepisów we Wspólnocie wskazane jest dokładne określenie metod etykietowania niektórych wyrobów włókienniczych skła­ dających się z dwóch lub więcej części składowych, jak również części składowych wyrobów włókienniczych, których nie trzeba brać pod uwagę w celach etykieto­ wania i przeprowadzania analizy.

(3)

Przeszkody te można usunąć, jeśli wprowadzanie do obrotu wyrobów włókienniczych zostanie poddane jednolitym zasadom na poziomie Wspólnoty. Konieczne jest zatem zharmonizowanie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz szczegółowych danych umieszczanych w etykietach, oznakowaniach oraz w dokumentach towa­

Wyroby włókiennicze podlegające jedynie wymogom w zakresie zbiorczego etykietowania, a także wyroby włókiennicze sprzedawane na metry lub w kuponach, powinny być oferowane do sprzedaży w taki sposób, aby konsument mógł w pełni zapoznać się z informacjami umieszczonymi na ogólnym opakowaniu lub na zwoju. Państwa członkowskie powinny zadecy­ dować o przyjęciu środków w tym celu. Używanie określeń lub nazw cieszących się szczególnym prestiżem wśród użytkowników i konsumentów powinno podlegać pewnym warunkom.

(1) Dz.U. C 162 z 25.6.2008, s. 40. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. (3) Dz.U. L 32 z 3.2.1997, s. 38. (4) Zob. załącznik VI część A.

(10)

L 19/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

(11)

Niezbędne jest określenie metod pobierania próbek i przeprowadzania analiz materiałów włókienniczych, aby wykluczyć jakąkolwiek możliwość zgłaszania zastrzeżeń wobec zastosowanych metod.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 19 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 62 z 200923.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2009 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 157)

 • Dz. U. L19 - 57 z 200923.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych nie ma zastosowania w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8569) (1)

 • Dz. U. L19 - 50 z 200923.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8409) (1)

 • Dz. U. L19 - 49 z 200923.1.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L19 - 26 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 24 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 22 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L19 - 20 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L19 - 18 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L19 - 16 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L19 - 12 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L19 - 11 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L19 - 9 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L19 - 5 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L19 - 3 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L19 - 1 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.